Giáo Dục

10 đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2020 – 2021

website giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2020 – 2021 bao gồm 10 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 có đầy đủ đáp án cho thầy cô và các em học sinh tham khảo. 10 Đề thi học kì 2 Toán 7 có đáp án sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn thi hiệu quả, cũng như các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi.

Tham khảo thêm Bộ 25 đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 có đáp án

Trước mỗi kì thi quan trọng thì việc luyện đề là rất cần thiết đối với các em học sinh. Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 làm quen với nhiều dạng đề thi học kì 2 lớp 7 khác nhau, website giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với đầy đủ đề thi của các môn học. Đây là nguồn tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh tham khảo, chuẩn tốt cho các kì thi quan trọng sắp diễn ra.

1. Bộ đề thi Toán 7 học kì 2 có đáp án

1.1 Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 số 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Ghi vào bài làm chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng:

1. Đa thức x2 -3x3 + 5 -6x3 có bậc là:

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

2. Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức x2 + x – 20 có nghiệm là:

A. 0

B. 1

C. 5

D. 4

3. Cho G là trọng tâm tam giác ABC và D là trung điểm của BC ta có:

A. AD = 2AG

B. GD = frac{1}{2} AG

C. GD = frac{2}{3} AD

D. AG = 3GD

4. Gọi E là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC, ta có:

A. Điểm E cách đều ba đỉnh của tam giác ABC

B. Điểm E luôn nằm trong tam giác ABC

C. Điểm E cách đều ba cạnh của tam giác ABC

D. Một đáp án khác

II. TỰ LUẬN (8 điểm) Bài 1. (2 điểm)

Bài 1. 2 điểm

a. Số cây trồng được của các học sinh lớp 7V được ghi lại như sau:

Đề thi Toán 7 học kì 2

Hãy lập bảng tần số.

b. Cho bảng tần số:

Giá trị(x)

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

6

6

7

5

7

7

2

N=40

Tính trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) và vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 2. (2,5 điểm)

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến:

A(x) = 5x2frac{1}{2} x + 8x4 – 3x2 + 9

b) Cho hai đa thức : B(x) =12x4 +6x3frac{1}{2}x + 3; C(x) = -12x4 – 2x2 + 5x + frac{1}{2}

Tính B(x) +C(x) và B(x) – C(x).

c) Tính nghiệm của đa thức K(x) = -6x+30

Bài 3. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại B, đường phân giác AD ( D thuộc BC). Kẻ BO vuông góc với AD ( O thuộc AD) , BO cắt AC tại E. Chứng minh rằng:

a. ΔABO = ΔAEO

b. Tam giác BAE là tam giác cân.

c, AD là đường trung trực của BE

d. Kẻ BK vuông góc với AC (K thuộc AC). Gọi M là giao điểm của BK và Chứng minh rằng ME song song với BC.

Bài 4. (0,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức 15x2 – 25x +18 biết 3x2 -5x + 6 = 2

——Hết——

(Chú ý: Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi.

Giám thị không giải thích gì thêm và thu lại đề sau khi kiểm tra)

1.2 Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán số 1

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

B

A

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài

Đáp án

Điểm

Bài 1

a) Lập bảng tần số đúng.

1 đ

b) bar{X} = 6,75

0,5 đ

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng đúng.

0,5 đ

Bài 2

a) A(x) = 8x4 + 2x2frac{1}{2} x + 9

1 đ

b) B(x) +C(x) = 6x3 – 2x2 + frac{9}{2}x + frac{7}{2}

B(x) -C(x) = 24x4 + 6x3 + 2x2frac{11}{2}x + frac{5}{2}

1 đ

c) x = -5 .

0,5 đ

Bài 3

Đề thi Toán 7 học kì 2

0,25 đ

a) Chứng minh được: ΔABO = ΔAEO (g-c-g) (1)

0,75 đ

b) Từ (1) => AB = AE => tam giác ABE cân tại A.

0,75 đ

c) Từ (1) => OB = OE và AD vuông góc với BE

=> AD là đường trung trực của BE.

0,75 đ

d) Tam giác ABE có:

QO, BK là các đường cao của tam giác và cắt nhau tại M

=> M là trực tâm tam giác => EM là đường cao của tam giác.

0,5 đ

=> ME vuông góc với AB.

Mà AB vuông góc với BC => ME // BC (dpcm).

Bài 4

Ta có: 15x2 – 25x + 18 = 5.(3x2 -5x + 6) + 12 = 5.2 + 12 = 22

0,5 đ

1.3 Đề thi Toán 7 học kì 2 lớp 7 số 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1. (2 điểm) Trong đợt thi đua “Chào mừng ngày 26/3”, số hoa điểm tốt của các bạn lớp 7A được ghi lại như sau:

16

18

17

16

17

18

16

20

17

18

18

18

16

15

15

15

17

15

15

16

17

18

17

17

16

18

17

18

17

15

15

16

a.Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Lớp 7A có bao nhiêu học sinh?

b. Lập bảng tần số, tìm mốt của dấu hiệu.

c. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (Trục hoành biểu diễn số hoa điểm tốt, trục tung biểu diễn trục số).

Bài 2. (2 điểm) Cho đơn thức A = frac{1}{2}x2. 48xy4 . -frac{1}{3}x2y3

a. Thu gọn và tìm bậc của đơn thức

b. Tính giá trị đơn thức A biết x = frac{1}{2} ;y = -1

Bài 3. (2 điểm) Cho hai đa thức:

A(x) = 5x4 – 5 + 6x3 + x4 – 5x – 12

B(x) = 8x4 + 2x3 – 2x4 + 4x3 – 5x – 15 – 12

a. Thu gọn A(x);B(x) và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b. Tìm nghiệm của đa thức C(x) =A(x) – B(x) .

Bài 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH ( H ∈ BC ).

a. Chứng minh ΔAHB = ΔAHC .

b. Từ H kẻ đường thẳng song song với AC, cắt AB tại D. Chứng minh AD = DH .

c. Gọi E là trung điểm AC, CD cắt AH tại Chứng minh B, G, E thẳng hàng.

d. Chứng minh chu vi ΔABC lớn hơn AH +3BG .

Bài 5. (0,5 điểm) Cho đa thức f (x)=ax3 + 2bx2 + 3cx + 4d với các hệ số a, b, c, d là các số nguyên.

Chứng minh rằng không thể đồng thời tồn tại f (7) = 72; f (3) = 58

1.4 Đáp án đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 số 2

Bài

Đáp án

Điểm

Bài 1

a) Dấu hiệu: Số hoa điểm tốt của các bạn lớp 7A.

Số học sinh lớp 7A: 32 học sinh.

0,5 đ

b) Hs tự lập bảng tần số.

Mốt của dấu hiệu là 17.

1 đ

c) Vẽ đúng biểu đồ.

(Trục hoành biểu diễn số hoa điểm tốt, trục tung biểu diễn trục số)

0,5 đ

Bài 2

a) Thu gọn đơn thức A = -8x5y7 .

Bậc của đơn thức A là 12.

1 đ

0,5 đ

b) Thay x, y vào được A = frac{1}{4}

0,5 đ

Bài 3

a) A(x) = 5x4 -5 + 6x3 + x4 – 5x -12 = 6x4 + 6x3 – 5x – 17

B(x) = 8x4 + 2x3 – 2x4 + 4x3 – 5x – 15 – 2x2

= 6x4 + 6x3 – 2x2 – 5x – 15

0,5 đ

0,5 đ

b) C(x) = 2x2 – 2

Nghiệm đa thức x = ±1 . (thiếu 1 nghiệm trừ 0,25 đ)

0,5 đ

0,5 đ

Bài 4

Đề thi Toán 7 học kì 2 năm 2021

0,25 đ

a) Chứng minh được ΔAHB = ΔAHC (1)

0,75 đ

b) Từ (1) => hat{A1} = hat{A2} (2 góc tương ứng)

Mà AC // HD => hat{H1} = hat{A2} (2 góc sole trong)

=> ΔADH cân tại D

=> AD = DH (t/c) (3)

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

c) hat{A1} + hat{ABH} = 900 (vì tam giác AHB vuông tại H)

hat{H1} + hat{H2}= 900 (AH vuông với BC tại H)

hat{H1} = hat{A2}

=> hat{ABH} = hat{H2}

=> tam giác BHD cân tại D.

=> BD = DH (tính chất) (4)

Từ (3), (4) và A, B, D thẳng hàng => D là trung điểm của AB. Tam giác ABC có CD, AH là trung tuyến cắt nhau tại G

=> G là trọng tâm tam giác => BG là trung tuyến, E là trung điểm AC.

=> B, G, E thẳng hàng.

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

d) Trên tia BE lấy điểm K sao cho E là trung điểm BK

=> 2BE = BK

G là trọng tâm tam giác ABC => 2BE = 3BG

+ Chứng minh DBEC = DKEA => BC = AK.

+ Áp dụng bđt trong tam giác ABK:

AK + AB > BK => BC+ AB > 3BG

Mà AC > AH => BC + AC + AB > AH + 3BG (dpcm)

0,25 đ

0,25 đ

Bài 5

Giả sử tồn tại đồng thời f (7) = 73;f (3) = 58

f (7) = a.73 + 2.b.72 + 3.c.7 + 4d = 73

f (3) = a.33 + 2.b.32 + 3.c.3 + 4d = 58

=> f (7) – f (3) = a.316 + b.80 + c.12 = 15 (*)

Mà a.316 + b.80 + c.12 chia hết cho 4; 15 không chia hết cho 4 nên (*) vô lí.

Vậy điều giả sử sai. Suy ra điều phải chứng minh.

0,25 đ

0,25 đ

Các bạn vui lòng xem 8 đề thi còn lại trong file tải về………..

Đề thi học kì 2 lớp 7 được tải nhiều nhất

 • Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Toán
 • Bộ 25 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 có đáp án
 • Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 CÓ ĐÁP ÁN
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 7
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 7 có đáp án
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 7 có đáp án

Trên đây, website đã giới thiệu tới các bạn 10 đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2020 – 2021. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng Đề thi học kì 2 lớp 7 … cũng được cập nhật liên tục trên website.com.

Mời các em tham khảo thêm các bộ đề thi học kì 2 lớp 7 mới nhất năm 2021

 • Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2021 có đáp án
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn có đáp án năm học 2020 – 2021
 • Bộ đề thi học kì 2 Công nghệ 7 năm học 2020 – 2021 có đáp án
 • Bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Vật lý có đáp án năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button