Giáo Dục

A closer look 1 Unit 12 lớp 6 Robots

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 – 2021, tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 12 A closer look 1 dưới đây gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 – 8 trang 60 – 61 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 12 Robots.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– Pronounce correctly the sounds /oi/ and /au/ in isolation and in context;

– Use the lexical items related to the topic “Robots”.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “Robots”.

– Structures: Could for past ability.

Will be able to for future ability.

II. Soạn giải A closer look 1 tiếng Anh Unit 12 lớp 6 Robots

1. Match the verbs in column A to the words/ phrases in column B. Then listen, check and repeat the words/phrases. Nối những động từ có trong cột A với những từ/ cụm từ có trong cột B. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại những từ hoặc cụm từ đó.

Click để nghe

Đáp án

1 – C; 2 – A; 3 – B; 4 – E; 5 – D;

2. Write another word/phrase for each verb. Viết một từ hoặc cụm từ khác cho mỗi động từ.

Đáp án

Verb Noun

Guard

Make

Understand

Lift

recognize

the company/ the mausoleum

a cake/ an ice-cream

the question/ the story

things/ the boxes

our voice

3. Put the words in the correct order. Sắp xếp các từ theo trật tự đúng để hoàn thành các câu sau.

Đáp án

1. Mary could do sums at the age of 7.

2. Could you read and write when you were 6?

3. Robots could lift heavy things some years ago.

4. Robots couldn’t move easily until recent years.

4. Work in pairs. Read the information about the famous robot Ongaku. Ask and answer questions about what it could/couldn’t do two years ago. Làm việc theo cặp. Đọc thông tin về người máy nổi tiếng Ongaku. Hỏi và trả lời những câu hỏi vể việc nó có thể (could)/ không thể làm gì (couldn’t) cách đây vài năm.

A: Could Ongaku lift heavy things two years ago?

B: Yes, it could.

A: Could Ongaku make coffee two years ago?

B: No, it couldn’t.

Could Ongaku recognise our faces two years ago?

No, it couldn’t.

A: Could Ongaku guard the house two years ago?

B: No, it couldn’t.

A: Could Ongaku understand what we say two years ago?

B: No, it couldn’t.

5. Write three things you could do and three things you couldn’t do when you were in primary school. Share your sentences with your partner. Viết 3 điều mà em có thể làm và không thể làm khi em học tiểu học. Chia sẻ các câu của em với bạn học.

Gợi ý

-When I was in primary school:

– I could water the flowers

– I could do my homework.

– I could clean the room.

– I could feed my pets.

– I couldn’t lift heavy things.

– I couldn’t speak English.

– I couldn’t go cycle..

6. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /oi/ and /au/. Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /oi/ và /au/

Click để nghe

Đáp án

/ɔɪ/: Voice, boy, toy, noisy, boil

/aʊ/: Down, around, house , flower, shout

7. Listen to the sentences. Circle the word you hear. Nghe các câu sau. Khoanh tròn từ em nghe được.

Click để nghe

Đáp án

1 – oil;

2 – cow;

3 – Ouch;

4 – bow;

8. Listen and practise the chant. Notice the sounds /oi/ and /au/. Nghe và thực hành đọc bài thơ. Chú ý đến âm /oi/ và /au/.

Click để nghe

Hướng dẫn dịch

Chú robot của tôi:

Tôi có một đồ chơi người máy, một đồ chơi người máy

Nó có thể nhảy lên xuống

Nó là một chàng trai tốt, một chàng trai tốt

Nó là một đồ chơi tốt nhất của tôi ở nhà

Tôi có một đồ chơi người máy, một đồ chơi người máy

Nó có thể nói rõ và lớn

Nó có một giọng nói ngọt ngào, có một giọng nói ngọt ngào

Nó là một đồ chơi tốt nhất của tôi ở nhà

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots A closer look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button