Tài Liệu

Bài tập C và C++ có lời giải

Tài liệu
Công nghệ thông tin
Hệ điều hành

Bài tập C và C++ có lời giải

Bài tập C và C++ có lời giải là tài liệu hay và có chất lượng giúp các bạn nắm vững được ngôn ngữ lập trình C và C++ được chắc chắn, được thực hành và hiểu rõ ngôn ngữ lập trình hướng chức năng C và ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++.

Lập trình với C#

Ngôn ngữ lập trình Pascal

Học lập trình bằng tiếng Việt với Microsoft

Cú pháp Cplusplus cơ bản

Tài liệu là giáo trình về ngôn ngữ C/C++ theo từng chương và có bài tập để các bạn có thể luyện tập.

Tài liệu gồm các câu hỏi và bài tập theo các chủ đề sau:

Chương 1: Các thao tác vào ra cơ bản và các câu lệnh có cấu trúc

Chương 2: Hàm

Chương 3: Mảng và con trỏ

Chương 4: Chuỗi ký tự

Chương 5: Kiểu cấu trúc

Chương 6: Kiểu tập tin

CHƯƠNG 1

CÁC THAO TÁC VÀO RA CƠ BẢN VÀ CÁC CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC

1.1. CÂU HỎI

1. Cho biết số các bước lặp nhỏ nhất của câu lệnh while và lệnh do…while?

2. Giả sử s là một câu lệnh có cấu trúc và e1, e2, e3 là các biểu thức, có sự khác nhau gì giữa đoạn mã:

for (e1;e2;e3)
s;

và đoạn mã:

e1;
while (e2) {
e;
e3;
}

2. Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện câu lệnh sau:

for (x = 0; x < 100, x++);

3. Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện câu lệnh sau:

for (ctr = 2; ctr < 10; ctr += 3);

5. Có bao nhiêu ký tự X được in ra sau khi thực hiện đoạn mã:

for (x = 0; x < 10; x++)
for (y = 5; y > 0; y–)
puts(“X”);

6. Cho biết điểm sai trong đoạn mã sau:

record = 0;
while (record < 100)
{
printf( “nRecord %d “, record );
printf( “nGetting next number…” );
}

7. Cho biết điểm sai trong đoạn mã sau:

for (counter = 1; counter < 10; counter++);
printf(“nCounter = %d”, counter );

8. Sự khác nhau giữa lệnh break và lệnh continue là gì?

9. Vòng lặp vô hạn là gì? làm thế nào để tạo nó?

10. Hai sự kiện gì làm kết thúc việc chạy chương trình?

11. Hàm exit () dùng để làm gì?

12. Câu lệnh làm cho điều khiển chương trình chuyển đến bước lặp kế tiếp trong một lệnh lặp.

13. Câu lệnh chuyển điều khiển chương trình đến cuối vòng lặp.

14. Có điểm gì sai trong đoạn mã sau?

switch( answer )
{
case ‘Y’: printf(“You answered yes”);
break;
case ‘N’: printf( “You answered no”);
}

15. Có điểm gì sai trong đoạn mã sau?

switch( choice )
{
default:
printf(“You did not choose 1 or 2”);
case 1:
printf(“You answered 1”);
break;
case 2:
printf( “You answered 2”);
break;
}

16. Viết lại câu trên bằng cách dùng lệnh if.

17. Viết một vòng lặp vô hạn do…while.

TRẢ LỜI:

1. Số vòng lặp nhỏ nhất của lệnh while có thể thực hiện là 0 và số vòng lặp nhỏ nhất của lệnh do…while có thể thực hiện là 1.

2. Không có sự khác nhau giữa hai đoạn mã trừ khi s chứa câu lệnh continue. Ví dụ câu lệnh for sau đây sẽ lặp 4 lần và kết thúc nhưng câu lệnh while sẽ lặp vô hạn:

for (i = 0; i<4; i++)
if (i = =2) continue;
i = 0;
while (i<4)
{ if (i = = 2) continue;
i++; }

3. x = 100.

4. ctr = 11.

5. 50 ký tự X.

Bài tập C
Bài tập C++
giáo trình tin học

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button