Giáo Dục

Bài tập Tiếng Anh 11 unit 9: The post office

website.com đăng tải bài tập Tiếng Anh theo chủ đề The post office để bạn ôn tập từ mới, các dạng bài kiểm tra đa dạng và linh hoạt giúp bạn hệ thống lại kiến thức Tiếng Anh của mình.

BÀI TẬP TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ

English 11 unit 9 The post office
GLOSSARY

 1. architect [‘ɑ:kitekt] kiến trúc sư
 2. arrogant [‘ærəgənt] kiêu ngạo, kiêu căng
 3. bother [‘bɔðə] điều bực mình, điều khó chịu,
  what a bother! chà, phiền quá
 4. làm buồn bực, làm phiền, quấy rầy
 5. brave [breiv] gan dạ, can đảm, dũng cảm
 6. burglar [‘bə:glə] kẻ trộm
 7. capacity kə’pæsiti] sức chứa
 8. communal [‘kɔmjunl] công, chung, công cộng
 9. courteous ‘kə:tjəs] lịch sự, nhã nhặn
 10. coward [‘kauəd] người nhát gan, người nhút nhát;
  người hèn nhát
 11. (tính từ) nhát gan, nhút nhát; hèn nhát
 12. cramped [kræmpt] chật hẹp, tù túng
 13. customer [‘kʌstəmə] khách hàng
 14. facsimile [fæk’simili] bản sao, bản chép
 15. fax [fæks] bản sao của một tài liệu; bản fax
 16. graphics [‘græfiks] hình vẽ; đồ hoạ
 17. in operation: hoạt động, có tác dụng
 18. make: mác, hiệu
 19. network [‘netwə:k] mạng lưới, hệ thống
 20. notify [‘noutifai] (to notify somebody of something; to notify something to somebody) báo tin ; thông báo; cho hay; cho biết
21. pacifist [‘pæsifist] = pacificist [pə’sifisist] người theo chủ nghĩa hòa bình
22. pickpocket [‘pik,pɔkit] kẻ móc túi
23. punctual [‘pʌηkt∫uəl] đúng giờ (không chậm trễ)
24. recipient [ri’sipiənt] người nhận
25. reduction [ri’dʌk∫n] sự thu nhỏ, sự giảm bớt
26. release [ri’li:s] sự thả, sự phóng thích
27. secure [si’kjuə] ( secure about something) không có cảm giác lo âu, nghi ngờ; an tâm; yên tâm; bảo đảm
28. shoplifter [‘∫ɔp’liftə] kẻ cắp giả làm khách mua hàng
29. spacious [‘spei∫əs] rộng rãi
30. speedy [‘spi:di]nhanh chóng
31. subscribe [səb’skraib]( to subscribe to something) đặt mua dài hạn
32. surface mail: thư gửi bằng đường bộ hay đường biển
33. telecommunications [,telikə,mju:ni’kei∫nz] viễn thông
34. telegram [‘teligræm] bức điện tín
35. tenant ‘tenənt] người thuê, người mướn
36. thoughtful [‘θɔ:tfl] có suy nghĩ, chín chắn, thận trọng, thâm trầm, chu đáo; quan tâm; ân ần
37. transaction [træn’zæk∫n] sự giao dịch
38. transfer [‘trænsfə:] sự di chuyển, sự dời chỗ;
39. transmission [trænz’mi∫n] sự phát, sự truyền

Reading comprehension

1. What is Thanh Ba Post Office equipped with?
………………………………………………………………………………………………………………

2. What services are offered at Thanh Ba Post Office?
………………………………………………………………………………………………………………

3. What are the three different ways of sending a letter?
………………………………………………………………………………………………………………

4. What is the Messenger Call Service used for?
………………………………………………………………………………………………………………

5. What will you have to do if you want to get your newspapers and magazines delivered to your house?
………………………………………………………………………………………………………………

PRACTICE TEST 1

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 1. a. relative b. telephone c. spacious d. deliver
 2. a. equip b. surface c. away d. advance
 3. a. convenient b. recipient c. transmission d. possible
 4. a. secure b. service c. parcel d. early
 5. a. letter b. pleasant c. express d. office

Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence; substitutes the underlined part; or has a close meaning to the original one.

6. Mrs. Pike has just bought some kitchen ______ for her new house.
a. equip b. equipped c. equipment d. equipping

7. Thank you for phoning when I was ill. It was very ______ of you.
a. think b. thought c. thoughtful d. thoughtfully

8. Thanks to the progress of science and ______, human life has become better and better.
a. technology b. technological
c. technologically d. technician

9. I would like to send these letters _____ air mail.
a. in b. with c. by d. over

10. Could you please provide us ______ some more modern equipment?
a. for b. by c. in d. with

11. How far is your house away ______ the city center?
a. in b. for c. at d. from

12. _____ fax transmission is commonly used in most offices.
a. A b. An c. The d. Ø

13. That post office provides us with _____best services with ___well-trained staff.
a. the / a c. Ø/ the c. a / the d. the / Ø

14. He was a kind and courteous mailman.
a. polite b. strict c. unpleasant d. rude

15. Without more training or advanced technical skills, they’ll lose their jobs.
a. out of date b. backward c. up to date d. old

16. There was a _____ parking area to cater for the tourist trade.
a. thoughtful b. courteous c. possible d. spacious

17. Newspapers and magazines are often delivered early in the morning.
a. offered b. given c. provided d. distributed

18. Because the doctors and nurses acted properly and quickly, the baby was operated successfully.
a. cheaply b. promptly c. conveniently d. usefully

19. If you want to send a document and do not want to lose its original shape, our facsimile service will help you.
a. post b. express c. parcel d. fax

20. She had been assisted by a stranger ____ her motor and drove her to safety.
a. who started b. whom starting c. starting d. that will start

Video học Tiếng Anh
English 11 unit 9 The post office

Qua video hướng dẫn Tiếng Anh lớp 11 unit 9 The post office của thầy Peter Harris và cô giáo Ngô Thị Thùy Trang, các bạn sẽ hiểu hơn về bài học và chủ động ôn tập để có kết quả cao trong môn học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button