Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 Unit 9: Festivals around the world có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 7 Thí điểm Unit 9: Festivals Around the World

website.com xin gửi đến quý thầy cô và các em học sinh Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 9: Festivals Around the World là tài liệu ôn thi học kỳ 2 dành cho các em học sinh lớp 7 theo chương trình mới bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau, có đáp án đi kèm giúp các em học sinh dễ dàng làm bài và đối chiếu kết quả sau khi làm xong. Sau đây mời các em cùng làm bài test.

Mời các em tiếp tục luyện tập với Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 Unit 10: Sources of energy có đáp án để có sự chuẩn bị kiến thức kĩ càng cho kì thi học kì 2 sắp tới.

 • Choose the best answer (A, B, C or D).

 • 1. In La Tomatina, people get to throw tomatoes at ___________.
 • 2. Villagers voluntarily contribute money and other things to ________ the festival.
 • 3. La Tomatina ____________ on the last Wednesday of August every year.
 • 4. The festival ________________ every year at the end of August.
 • 5. The Elephant Race Festival in Dak Lak is a race between elephants that are ridden by their _______.
 • 6. The Academy Awards, commonly ____________ as the Oscars, are the most famous film awards in the world.
 • 7. La Tomatina is a _____________ festival to celebrate the tomato harvest.
 • 8. People put pumpkin ____________ outside the homes during Halloween.
 • 9. It is _____________ to see elephants racing in the Elephant Race Festival inDak Lak.
 • 10. Diwali, the Hindu Festival of Light, is the __________ holiday of the year in India.
 • 11. The _________ of the Rio Carnival is the Samba Parade.
 • 12. People in Cannes take the Cannes Film Festival _____________ a very serious way.
 • Complete the following sentences with the correct form of the words in brackets.
 • 1. Street are decorated with ________________ lights and red banners. (colour)

  colourful

 • 2. There are many ________________ differences between the two communities. (culture)

  cultural

 • 3. It is ________________ in America to eat turkey on Thanksgiving Day. (tradition)

  traditional

 • 4. The Chinese New Year marks the ________________ of spring and the start of the Lunar New Year. (begin)

  begining

 • 5. There were lively New Year ________________ all over the town. (celebrate)

  celebration

 • Find the word which has a different sound in the part underlined

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button