Tài Liệu

Bản nhận xét quá trình học tập

Mẫu bản nhận xét quá trình học tập mới nhất

Bản nhận xét quá trình học tập của học viên là một quá trình ghi chép, lưu trữ thông tin của mỗi học sinh, sinh viên. Bản nhận xét quá trình học tập bao gồm 2 phần chính là phần tự nhận xét của bản thân và phần đánh giá nhận xét của giáo viên chủ nhiệm khoa. Mẫu bản nhận xét nêu rõ thông tin học sinh, những nhận xét đánh giá của ban chủ nhiệm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản nhận xét quá trình học tập tại đây.

Bản nhận xét quá trình học tập

Nội dung cơ bản của bản nhận xét quá trình học tập như sau:

……………………………………………
TRƯỜNG……………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Họ và tên:……………………………………………………………………Giới tính:……………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Khóa:……………………………………………………………………Ngành:………………………………………………………..

Khoa:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

I. PHẦN TỰ NHẬN XÉT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. NHẬN XÉT CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………, ngày……..tháng……..năm………

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CT&CTSV
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ NHIỆM KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button