Báo cáo kết quả giảng dạy lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 Báo cáo kết quả dạy học lớp 1 năm 2020 – 2021

Báo cáo kết quả giảng dạy lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 là mẫu báo cáo được lập ra để tổng kết quá trình thực hiện, triển khai theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 mới. Đồng thời, cũng đánh giá, đưa ra những kiến nghị, đề xuất cho năm học tiếp theo được tốt hơn.

Vậy mời thầy cô cùng theo dõi mẫu báo cáo kết quả giảng dạy lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Báo cáo kết quả giảng dạy lớp 1 năm 2020 – 2021

TRƯỜNG ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….tháng ….năm ….

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢNG DẠY LỚP 1 THEO CTGDPT 2018

Kính gửi:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo ………..

– Bộ phận chuyên môn Tiểu học Phòng Giáo dục

Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 6/12/2018, về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng thời thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo ……. và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ……….. về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trường TH&THCS ……….. đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nay nhà trường xin báo cáo kết quả giảng dạy lớp 1 như sau:

1. Số môn học và hoạt động giáo dục:

Thực hiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung giáo dục Số tiết/năm học Số tiết/tuần Ghi chú
1. Môn học bắt buộc
Tiếng Việt 420 12
Toán 105 3
Đạo đức 35 1
Tự nhiên và Xã hội 70 1
Giáo dục thể chất 70 2
Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) 70 2
2. Hoạt động giáo dục bắt buộc
Hoạt động trải nghiệm 105 3
3. Môn học tự chọn
Tiếng Anh 70 2
4. Ôn luyện
Ôn luyện môn toán 70 2
Ôn luyện môn Tiếng Việt 105 3
Số tiết trung bình/tuần 32

2. Triển khai môn tự chọn Tiếng Anh: 2 tiết/ tuần do cô giáo: Nguyễn Thu Hương giảng dạy.

3. Việc sử dụng sách giáo khoa, sách bổ trợ

Căn cứ theo công văn số 1371/SGDDT, ngày 17/12/2020 của Sở Giáo dục & Đào tạo, nhà trường đã triển khai kịp thời tới giáo viên lớp 1 thực hiện nội dung công văn 75/ NXBĐHSPTPHCM, ngày 09/12/2020.

Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa, phân tích những điểm phù hợp và chưa phù hợp với đặc điểm học sinh của nhà trường….Sách bổ trợ có nhiều vần học sinh chưa được học nên đã điều chỉnh học sau một tuần với môn Tiếng Việt và nội dung chưa học sẽ lựa chọn ôn luyện phù hợp.

4. Việc đầu tư và sử dụng phương tiện, thiết bị dạy và học của giáo viên – học sinh.

– Trang bị 1 phòng học thông minh để giáo viên dạy sách điện tử và ứng dụng các chương trình CNTT khác phục vụ cho việc giảng dạy.

– Nhà trường đang xây dựng kế hoạch xã hội hóa giáo dục bằng hình thức vận động PHHS đóng góp mua 3 tivi để cho giáo viên thực tốt việc giảng dạy sách điện tử theo chương trình hiện hành.

– Trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học cho giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học lớp 1 theo yêu cầu chương trình 2018.

5. Tổ chức tập huấn: Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Tổ chức tập huấn Thông tư 28/2020/BGD & ĐT Ban hành điều lệ trường tiểu học. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, theo chuyên đề, thường xuyên,…cho đội ngũ giáo viên. Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện dạy lồng ghép Chương trình giáo dục địa phương tỉnh ……. theo Quyết định 338/QĐ- SGDDT .

6. Công tác bồi dưỡng giáo viên lớp 1:

– 100% giáo viên dạy lớp 1 được tập huấn đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa, cách khai thác sách mềm vào giảng dạy, kĩ thuật, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Đủ điều kiện dạy lớp 1 theo Thông tư 32 của Bộ Giáo dục.

– Yêu cầu giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chuyên đề cấp cụm và trường tổ chức chuyên đề theo nhu cầu của giáo viên để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho giáo viên.

7. Đánh giá kết quả:

8. Kiến nghị, đề xuất:

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề riêng theo từng bộ sách để giáo viên chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm.

– Cung cấp thiết bị, đồ dùng dạy học kịp thời.

Trên đây là kết quả giảng dạy lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại trường Tiểu học ………….. năm học 2020 -2021.

Người báo cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *