Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định 220-QĐ/TW

Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định 220-QĐ/TW là mẫu lập ra để tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Quy định 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Mời các bạn tham khảo.

Đề cương báo cáo tổng kết thực hiện Quy định 220-QĐ/TW

ĐỀ CƯƠNG
Báo cáo tổng kết thực hiện
Quy định 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư

(Kèm theo Công văn số 408-CV/BTCTU, ngày 06/7/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

———————

I. KHÁI QUÁT VIỆC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH 220

Về công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Quy định 220

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về thực hiện Quy định 220

2. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 220

– Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện;

– Việc ban hành văn bản cụ thể hóa (nếu có) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của từng cơ quan tham mưu, giúp việc trên cơ sở các nội dung trong Quy định 220; nêu rõ nội dung khác so với Quy định 220.

3. Kết quả thực hiện Quy định 220

Đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện theo từng nội dung trong Quy định 220 đối với từng cơ quan (Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Cơ quan ủy ban kiểm tra) về:

– Chức năng;

– Nhiệm vụ;

– Tổ chức bộ máy, biên chế và cơ cấu cán bộ, công chức;

– Mối quan hệ công tác của từng cơ quan.

Về thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới, khác với Quy định 220

– Đề nghị nêu rõ các mô hình tổ chức mới thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận… của Trung ương khác với Quy định 220

– Thời điểm thực hiện thí điểm mô hình mới; phạm vi ở tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện hay chỉ thực hiện ở một số nơi; nội dung quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, mối quan hệ công tác… có thay đổi gì so với Quy định 220.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm, thuận lợi và nguyên nhân

a) Về ưu điểm, thuận lợi trong thực hiện Quy định 220

b) Về ưu điểm, thuận lợi trong quá trình thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới

c) Nguyên nhân

2. Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân

a) Về hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Quy định 220

– Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Quy định 220;

– Việc thực hiện các nội dung quy định đối với từng cơ quan về: (1) Chức năng; (2) Nhiệm vụ; (3) Tổ chức bộ máy, biên chế và cơ cấu cán bộ, công chức; (3) Mối quan hệ công tác.

b) Về hạn chế, vướng mắc trong thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới

Nêu rõ hạn chế, vướng mắc trong thực hiện về: (1) Chức năng; (2) Nhiệm vụ; (3) Tổ chức bộ máy, biên chế và cơ cấu cán bộ, công chức; (4) Mối quan hệ công tác của từng cơ quan theo mô hình tổ chức mới.

c) Nguyên nhân

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Về sửa đổi, bổ sung Quy định 220

Về bố cục của Quy định

Về nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy định

a) Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung

Nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với từng nội dung quy định tại các điều trong Quy định 220.

b) Các nội dung khác (nếu có)

Về thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới

Đề nghị nêu rõ các đề xuất, kiến nghị liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác đối với từng mô hình tổ chức mới.

Những vấn đề khác liên quan

Đề nghị nêu những đề xuất, kiến nghị để thực hiện hiệu quả Quy định mới của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của từng cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện (nếu có).

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định 220-QĐ/TW gồm các nội dung về công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Quy định 220, về công tác thực hiện Quy định 220, kết quả thực hiện cùng với các ưu, nhược điểm trong quá trình thực hiện từ đó rút ra kinh nghiệm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của taman.edu.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *