Ngân Hàng

Biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 19 BTC

Tải về

Biểu mẫu Thông tư 19/2020 BTC

Ngày 31/3/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Nội dung Thông tư 19/2020 kho bạc

Theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC, từ ngày 15/5/2020 sẽ đổi tên các tài khoản kế toán sau: Tài khoản 3722 – “Tiền gửi các quỹ công chuyên dùng” thành “Tiền gửi các quỹ tài chính ngoài ngân sách do cấp xã quản lý”; Tài khoản 3723 – “Tiền gửi khác” thành “Tiền gửi khác do xã quản lý”; Tài khoản 3730 – “Tiền gửi dự án” thành “Tiền gửi ban quản lý dự án”; Tài khoản 3741- “Tiền gửi có mục đích” thành “Tiền gửi có mục đích từ kinh phí đầu tư”; Tài khoản 3750 – “Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân” thành “Tiền gửi của các tổ chức”; Tài khoản 3751 – “Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân” thành “Tiền gửi của các tổ chức”.

Tài khoản 7910 – “Thu kết dư ngân sách” thành “Thu kết dư ngân sách và nguồn kết dư ngân sách sử dụng để trả nợ gốc, lãi các khoản vay ngân sách nhà nước”; Tài khoản 8953 – “Chi thường xuyên từ các khoản phí để để lại ghi thu, ghi chi cho đơn vị” thành “Chi thường xuyên từ theo hình thức ghi thu, ghi chi”; Tài khoản 9264 – “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên phân bổ cho đơn vị cấp 1” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên phân bổ cho đơn vị cấp 1 từ nguồn vốn vay nước ngoài”; Tài khoản 9265 – “Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư xây dựng cơ bản phân bổ cho đơn vị cấp 1” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư xây dựng cơ bản phân bổ cho đơn vị cấp 1 từ nguồn vốn vay nước ngoài”; Tài khoản 9595 – “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên bằng dự toán” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên từ nguồn vốn vay nước ngoài”; Tài khoản 9597- “Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng dự toán” thành “Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn vay nước ngoài”.

Bên cạnh việc đổi tên các tài khoản kế toán, Thông tư số 19/2020/TT-BTC quy định việc thay thế các tài khoản kế toán sau: Thay tài khoản 1476 thành Tài khoản 1462 – Tạm ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản của cấp ngân sách từ vốn vay ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi trung gian; Thay Tài khoản 1477 thành Tài khoản 1463 – Tạm ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản của cấp ngân sách từ vốn viện trợ theo hình thức ghi thu, ghi chi trung gian; Tài khoản 1462, 1463 là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 1460 – Tạm ứng chi ngân sách theo hình thức ghi thu, ghi chi trung gian.

Ngoài ra, Thông tư bổ sung các tài khoản kế toán sau: Tài khoản 1347 – Phải thu tiền vay đã nhận nợ là tài khoản cấp 2 của tài khoản cấp 2 của Tài khoản 1340 – Phải thu tiền vay đã được nhận nợ; Tài khoản 1413 – Tạm ứng chi thường xuyên theo hình thức ghi thu, ghi chi là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 1410 – Tạm ứng chi ngân sách theo hình thức ghi thu, ghi chi; Tài khoản 1418 – Tạm ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản theo hình thức ghi thu, ghi chi là tài khoản cấp 2 của Tài khoản 1410 – Tạm ứng chi ngân sách theo hình thức ghi thu, ghi chi; Tài khoản 1420 – Tạm ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản theo hình thức ghi thu, ghi chi là tài khoản cấp 1 của Nhóm tài khoản 14a – Tạm ứng chi ngân sách theo hình thức ghi thu, ghi chi.

Related Articles

Ngoài các nội dung trên, Thông tư số 19/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung các mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị; sửa đổi, bổ sung các mẫu sổ kế toán; sửa đổi, bổ sung các nguồn ngân sách nhà nước; bổ sung mã chương trình mục tiêu và hạch toán chi tiết theo Phụ lục II kèm theo…

Thông tư số 19/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2020.

Biểu mẫu Thông tư 19/2020

Danh sách phụ lục Thông tư 19 2020 BTC

PHỤ LỤC I. MẪU BIỂU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

  Mẫu số c4-08/kb – Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản theo thông tư 19/2020

  (theo tt số 19/2020/tt-btc ngày 31/3/2020 của bộ trưởng bộ tài chính)

  Không ghi vào khu vực này

  GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

  Lập ngày …. tháng …. năm ……

  Mẫu số C408/KB
  (Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  Số: …….……

  Người nộp: ……………………………………………………………….

  Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

  Nộp vào tài khoản số: ……………………………………………………

  Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………………

  PHẦN KBNN GHI

  Nợ TK: ………………………….

  Có TK: ………………………….

  Tại KBNN: ……………………………………………………………………………………………..

  Mở tại Ngân hàng ủy nhiệm thu: ……………………………………………………………………

  Nội dung nộp

  Số tiền

  Tổng cộng

  Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  _______________________________________________________________________

  Ngân hàng/KBNN ghi sổ ngày … tháng … năm ……….

  NGƯI NỘP TIN
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  THỦ QUỸ

  KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  Phiếu điều chỉnh theo thông tư 19 – Mẫu số C6-09/KB

  Không ghi vào khu vực này

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC …………………

  Mẫu số C609/KB
  (Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  Số: ……..…………

  PHIẾU ĐIỀU CHỈNH

  Lập ngày …… tháng …… năm …….

  Ngày ghi sổ bút toán cần điều chỉnh ……………………………………………………………..

  Nội dung và nguyên nhân cần điều chỉnh: ………………………….……………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  Thông tin điều chỉnh theo chi tiết sau:

  TKKT

  NDKT

  cấp NS

  ĐVQHNS

  ĐBHC

  chương

  Mã ngành KT

  CTMT, DA và HTCT

  nguồn NSNN

  Mã dự phòng

  Năm NS

  Số tiền

  Nợ

  Ngày … tháng … năm …

  KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  PHỤ LỤC II. DANH MỤC MÃ NHÀ TÀI TRỢ

  (Hạch toán vào mã Chương trình mục tiêu và hạch toán chi tiết)
  (Kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  STT

  Mã số

  Tên chủ nợ

  Quốc gia

  1

  N0101

  Angerie

  ALGERIA

  2

  N0201

  OeKB

  AUSTRIA

  3

  N0202

  RBI

  4

  N0203

  UniCredit Bank

  5

  N0204

  Volksbank

  6

  N0301

  Fortis (ODA)

  BELGIUM

  7

  N0302

  General Bank

  8

  N0303

  Govt. of Belgium

  9

  N0304

  KBC Bank

  10

  N0305

  NBB

  11

  N0401

  China Eximbank

  CHINA. P.R. OF

  12

  N0402

  China Gov

  13

  N0501

  Gov.of Denmark

  DENMARK

  14

  N0502

  Nordea

  15

  N0601

  BNP-FINLAND

  FINLAND

  16

  N0602

  Nordea Finland

  17

  N0603

  Handelsbanken

  18

  N0701

  A.F.D

  FRANCE

  19

  N0702

  BF

  20

  N0703

  COFACE

  21

  N0704

  France, Gov’t of

  22

  N0801

  Hermes

  GERMANY, FED.REP. OF

  23

  N0802

  Kfw

  24

  N0803

  Stadtbank Berlin

  25

  N0901

  Eximbank Hungary

  HUNGARY

  26

  N1001

  Exim of India

  INDIA

  27

  N1002

  GOI

  28

  N1101

  Iraq Government

  IRAQ

  29

  N1201

  Israeli Govt

  ISRAEL

  30

  N1301

  Artigiancassa (ODA)

  ITALY

  31

  N1302

  Gov. of Italia

  32

  N1303

  SACE

  33

  N1304

  Casa Depositie e Prestiti S.P.A

  34

  N1401

  JICA

  JAPAN

  35

  N1501

  KEXIMBANK

  KOREA, REP. OF

  36

  N1601

  KFAED

  KUWAIT

  37

  N1701

  DNIB

  NETHERLANDS

  38

  N1801

  KfW – NORAD

  NORWAY

  39

  N1901

  GOV. OF POLAND

  POLAND

  40

  N2001

  Government of Russia

  RUSSIA FEDERATION

  41

  N2101

  Saudi Fund

  SAUDI ARABIA

  42

  N2201

  ICO

  SPAIN

  43

  N2301

  SWEDEN

  SWEDEN

  44

  N2401

  FOFEA

  SWITZERLAND

  45

  N2501

  Thailand Gov’t of

  THAILAND

  46

  N2601

  ECGD

  UNITED KINGDOM

  47

  N2701

  USAID

  UNITED STATES

  48

  N2801

  ADB

  INTERNATIONAL ORGANIZATION

  49

  N2802

  IBRD

  50

  N2803

  IDA

  51

  N2804

  IFAD

  52

  N2805

  NDF

  53

  N2806

  NIB

  54

  N2807

  OFID

  55

  N2901

  EIB

  LUXEMBOURG

  56

  N3001

  CFSB

  UNITED STATES

  57

  N3101

  CITIBANK NEW YORK

  58

  N3201

  Deutsche Bank

  UNKNOWN

  59

  N3202

  DB

  60

  N3301

  Citi

  VIET NAM

  61

  N3401

  BNP

  FRANCE

  62

  N3501

  Abu Dhabi Fund

  UAE

  63

  N3601

  Chính phủ các nước

  64

  N3701

  Các tổ chức quốc tế (UNDP, UNFPA, UNICEF…)

  65

  N3801

  Các tổ chức phi Chính phủ

  66

  N9901

  Các nhà tài trợ khác

  PHỤ LỤC III. MẪU BIỂU SỔ KẾ TOÁN

  (Kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưng Bộ Tài chính)

  …………………………………………..

  Mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết toàn bộ biểu mẫu Thông tư 19/2020/BTC

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button