Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Hidrocacbon

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

website.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Hidrocacbon với bộ câu hỏi gồm 180 câu sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện kỹ năng giải bài tập Hóa học hiệu quả nhất. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Đại cương hóa học hữu cơ

190 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen – ancol – phenol

Bài tập Hóa học lớp 11: Sự điện li

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Hidrocacbon

Câu 1: Đốt cháy một hiđrocacbon X bằng lượng O2 dư được hỗn hợp khí Z. Muốn tách lấy O2 dư ra khỏi Z thì dẫn hỗn hợp khí Z qua bình chứa?

A. Photpho (P).

B. P2O5.

C. Dung dịch kiềm.

D. Dung dịch H2SO4 đặc.

Câu 2: Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào?

A. Ankan.

B. Xicloankan.

C. A hoặc B.

D. không đủ dữ kiện để xác định.

Câu 3: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là?

A. C2H6.

B. C3H8.

C. C4H10.

D. C5H12.

Câu 4: Isohexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 5: Khi brom hóa ankan X chỉ được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi so với hiđro là 75,5. X có tên là?

A. 3,3-đimetylhexan.

B. isopentan.

C. 2,2-đimetylpropan.

D. 2,2,3,3- tetraetylbutan.

Câu 6: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là?

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 7: Có bao nhiêu ankan là chất khí ở điều kiện thường khi phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo ra 2 dẫn xuất monoclo?

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 8: Có bao nhiêu ankan là chất khí ở điều kiện thường khi phản ứng với clo (có ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) tạo ra 1 dẫn xuất monoclo?

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 9: Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là?

A. CH3Cl.

B. CH2Cl2.

C. CHCl3.

D. CCl4.

Câu 10: Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1 : 1):

CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH3 (e)?

A. (a), (e), (d).

B. (b), (c), (d).

C. (c), (d), (e).

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button