Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hoá học lớp 11: Tổng hợp nội dung kiến thức hóa vô cơ

Bài tập trắc nghiệm Hoá học lớp 11 có đáp án

website.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hoá học lớp 11: Tổng hợp nội dung kiến thức hóa vô cơ với 100 câu hỏi kèm theo đáp án giúp các bạn học sinh nắm chắc kỹ năng giải bài tập Hóa học lớp 11. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hoá học lớp 11: Sự điện li

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Hidrocacbon

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Đại cương hóa học hữu cơ

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hoá học lớp 11: Tổng hợp nội dung kiến thức hóa vô cơ

Câu 1: Nguyên tử X và Y có cấu hình electron ngoài cùng lần lượt là 3sx và 3py. Biết phân lớp 3s của hai nguyên tử hơn kém nhau 1 electron. Hợp chất của X và Y có dạng X2Y. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của X và Y lần lượt là:

A. 3s2 và 3s23p1

B. 3s1 và 3s23p4

C. 3s2 và 3s23p2

D. 3s1 và 3s23p2

Câu 2: Kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 theo phương trình hoá học sau:

4 M + 10 HNO3 → 4 M(NO3)2 + NxOy + 5 H2O

NxOy là chất nào?

A. N2O.

B. NO.

C. NO2.

D. N2O4.

Câu 3: Dãy nào trong các dãy hợp chất hoá học dưới đây chỉ chứa các hợp chất có liên kết cộng
hoá trị?

A. BaCl2, CdCl2, LiF.

B. H2O, SiO2, CH3COOH.

C. NaCl, CuSO4, Fe(OH)3.

D. N2, HNO3, NaNO3.

Câu 4: Phương án nào làm tăng hiệu suất tổng hợp SO3 từ SO2 và O2 trong công nghiệp? Biết phản
ứng tỏa nhiệt.

a) Thay O2 không khí bằng O2 tinh khiết.

b) Tăng áp suất bằng cách nén hỗn hợp.

c) Thêm xúc tác V2O5.

d) Tăng nhiệt độ để tốc độ phản ứng đạt cao hơn.

A. a.

B. a, b.

C. b, c.

D. a, b, c, d.

Câu 5: Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,6M và K2SO4 0,4M tác dụng vừa đủ với 100 ml
dung dịch hỗn hợp Pb(NO3)2 0,9M và BaCl2 nồng độ C (mol/l). Thu được m gam kết tủa (các chất
ít tan coi như không tan). Giá trị của C và m lần lượt là:

A. 1,1M và 48,58 gam.

B. 1M và 46,23 gam.

C. 1,1M và 50,36 gam.

D. 1M và 48,58 gam.

Câu 6: Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo ra “khói trắng”, chất này có công thức hóa học là:

A. HCl.

B. N2.

C. NH4Cl.

D. NH3.

Câu 7: Cho V lít hỗn hợp H2S và SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Br2 dư, dung dịch sau phản ứng tác
dụng với BaCl2 dư thu được 2,33 gam kết tủa. Thể tích V là:

A. 112 ml.

B. 1120 ml.

C. 224 ml.

D. 2240 ml.

Câu 8: Hỗn hợp kim loại nào sau đây mà tất cả đều tham gia phản ứng trực tiếp với muối sắt (III)
trong dung dịch?

A. Na, Al, Zn.

B. Fe, Mg, Cu.

C. Ag, Mg, Ni.

D. K, Ca, Al.

Câu 9: Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M một thời gian thấy thoát ra ở anot 2,24 lít khí (0oC, 2atm). Lấy catot ra cân lại thì khối lượng catot tăng bao nhiêu gam?

A. 6,4 gam.

B. 12,8 gam.

C. 25,6 gam.

D. 38,4 gam.

Câu 10: Cho m gam K2O vào 200 gam dung dịch KOH 5,6% thu được dung dịch A 10,7 %. Tính m?

A. 4,7 gam.

B. 14,1 gam.

C. 9,4 gam.

D. 21,4 gam

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button