Ngân Hàng

Công văn 10137/2012/VPCP-QHQT

Tải về

Công văn 10137/2012/VPCP-QHQT về gia hạn thời gian thực hiện hỗ trợ kỹ thuật về tài chính vi mô do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 10137/VPCP-QHQT
V/v Gia hạn thời gian thực hiện HTKT
về Tài chính vi mô do ADB tài trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 203/TTr-NHNN ngày 29 tháng 11 năm 2012 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) “Chính thức hóa các tổ chức tài chính vi mô” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án HTKT nêu trên đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 để hoàn thành các hoạt động còn lại của Dự án.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc gia hạn này; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thành Dự án HTKT theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các Phó Thủ tướng;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Vũ Đức Đam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button