Ngân Hàng

Công văn 1072/TCHQ-TXNK

Tải về

Công văn 1072/TCHQ-TXNK về nợ thuế do Ngân hàng quy đổi tỷ giá liên Ngân hàng tại thời điểm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
Số: 1072/TCHQ-TXNK
V/v: Nợ thuế do Ngân hàng quy đổi tỷ giá
liên Ngân hàng tại thời điểm nộp thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 352/HQHN-TXNK ngày 20/2/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội vướng mắc về việc nợ thuế do Ngân hàng quy đổi tỷ giá theo tỷ giá liên Ngân hàng tại thời điểm nộp thuế đối với trường hợp nộp thuế bằng USD của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 14 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, thì: Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá dùng để tính thuế theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.

Đối chiếu với quy định nêu trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội yêu cầu Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV nộp bổ sung cho đủ số tiền thuế được tính theo thời điểm đăng ký tờ khai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
– Lưu: VT, TXNK-PG (5b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Lưu Mạnh Tưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button