Công văn 1149/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phạt chậm nộp thuế

Công văn 1149/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phạt chậm nộp thuế đang thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Nếu các bạn quan tâm thì hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay bây giờ nhé!

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——————–
Số: 1149/TCHQ-TXNK
V/v: Phạt chậm nộp thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012
 
 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
 
 
Trả lời công văn số 0281/HQĐNa-TXNK ngày 28/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc phạt chậm nộp thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm d khoản 2 và điểm a,b khoản 3 Điều 33, Thông tư 194/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì:
“… Giám đốc doanh nghiệp tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc nhập khẩu, sử dụng nguyên liệu và vật tư nhập khẩu sản xuất hàng hóa xuất khẩu và tính chính xác của định mức đã thông báo. Trường hợp kê khai không đúng thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu người nộp thuế còn bị xử phạt vi phạm theo quy định”.
– Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi định mức thực tế thì doanh nghiệp được điều chỉnh định mức mã hàng đã thông báo với cơ quan hải quan phù hợp với định mức thực tế mới nhưng phải có văn bản giải trình lý do cụ thể cho từng trường hợp điều chỉnh.
– Việc điều chỉnh định mức phải thực hiện trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô sản phẩm có định mức điều chỉnh.
Căn cứ quy định dẫn trên, trường hợp sau khi kiểm tra sau thông quan, phát hiện lượng hàng nhập khẩu tồn kho thực tế chênh lệch thiếu so với sổ sách trong hồ sơ thanh khoản thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế còn thiếu tương ứng với số nguyên liệu chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, người nộp thuế sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.
 
 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-QLN (3b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

Công văn 1149/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phạt chậm nộp thuế đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng taman.edu.vn để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé các bạn!

Thuế
– Tags:
Công văn 1149/TCHQ-TXNK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *