Công Văn 1167/UBDT-CSDT 2019 áp dụng chính sách đối với các thôn, bản sau khi tách nhập

Công văn 1167/UBDT-CSDT 2019 áp dụng chính sách đối với các thôn, bản sau khi tách nhập có hiêu lực kể từ ngày kí, chính vì vậy, các cơ quan, tổ chức cần nắm vững và thực hiện nghiêm chỉnh.

UỶ BAN DÂN TỘC

————-

Số: 1167/UBDT-CSDT

V/v: Hướng dẫn việc thực hiện áp dụng các chế độ chính sách đối với các thôn, bản ĐBKK sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Phúc đáp Công văn số 448/BDT-KHTH ngày 16/9/2019 cùa Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với các thôn, bản, khu phố ĐBKK sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị phê duyệt bổ sung thôn ĐBKK: Ủy ban Dân tộc đã nhận được Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và đang tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

2. Về thực hiện chế độ chính sách đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên: Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, đề nghị Tỉnh tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi Quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.

Ủy ban Dân tộc, đề nghị Ban Dân tộc nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

– Cổng TTĐT của UBDT;

– Lưu: VT, CSDT (3bản).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Bùi Văn Lịch

Công văn 1167/UBDT-CSDT 2019 áp dụng chính sách đối với các thôn, bản sau khi tách nhập được trích dẫn nguyên văn chi tiết nhất. Nếu có thắc mắc, bạn hãy chia sẻ, chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Chính Sách
– Tags:
Công Văn 1167/UBDT-CSDT 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *