Ngân Hàng

Công văn 3036/TCT-TVQT năm 2016 về trợ cấp thêm đối với công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Tải về Bản in

Công văn 3036/TCT-TVQT năm 2016 về trợ cấp thêm đối với công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Công văn 3036/TCT-TVQT năm 2016 về trợ cấp thêm đối với công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Tổng cục Thuế ban hành ngày 07/7/2016. Theo đó tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng theo lương của các công chức đến thời điểm được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phê duyệt tinh giản biên chế (điều chỉnh), đơn vị hạch toán, quyết toán chi ngân sách theo quy định.

Công văn 2591/BNV-TCBC về quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Quyết định 1642/QĐ-BNV về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3036/TCT-TVQT
V/v trợ cấp thêm đối với các công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

Related Articles

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế.

Theo đề nghị của các Cục Thuế về thực hiện trợ cấp thêm đối với các công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với các trường hợp xin lùi lại thời điểm tinh giản biên chế phù hợp với thời gian nghỉ làm việc thực tế Tổng cục Thuế đang báo cáo Bộ Tài chính:

  • Trường hợp những công chức này được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phê duyệt lùi thời gian, theo đó kinh phí thực hiện tinh giản biên chế sẽ điều chỉnh giảm. Do đó, cuối năm kinh phí tinh giản biên chế còn dư, các Cục thuế thực hiện hủy (nộp) NSNN theo quy định, không được chuyển sang chi các nội dung khác và không được chuyển nguồn kinh phí.
  • Tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng theo lương của các công chức đến thời điểm được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phê duyệt tinh giản biên chế (điều chỉnh), đơn vị hạch toán, quyết toán chi ngân sách theo quy định.

2. Đối với những trường hợp vẫn giữ nguyên thời điểm tinh giản biên chế đã được Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ phê duyệt mà đơn vị đã trả lương và các khoản phụ cấp cho công chức trong thời gian chênh lệch giữa thời điểm tinh giản biên chế được duyệt và thời điểm nghỉ thực tế:

  • Đồng ý trợ cấp thêm cho các công chức tối đa bằng số tiền chênh lệch giữa tiền lương, phụ cấp thực chi trả và tiền lương hưu trong thời gian từ ngày được phê duyệt tinh giản biên chế đến ngày công chức thực sự nghỉ việc.
  • Giao cho Thủ trưởng đơn vị xác định, quyết định kinh phí trợ cấp thêm cho công chức và chi trả từ kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên của đơn vị. Đồng thời, thu hồi tiền lương, phụ cấp thực chi trả cho công chức trong thời gian từ ngày được phê duyệt tinh giản biên chế đến ngày công chức thực sự nghỉ việc; đối với các khoản đã tính trích theo lương của công chức nộp cho Bảo hiểm xã hội, tổ chức Công đoàn, đơn vị thực hiện giảm trừ số nộp cho các tổ chức này trong các tháng sau cho phù hợp.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cục thuế biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  • Như trên;
  • Vụ Tổ chức cán bộ;
  • Văn phòng Tổng cục Thuế;
  • Lưu: VT, TVQT.

Trần Văn Phu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button