Ngân Hàng

Công văn 3781/LĐTBXH-KHTC về xử lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cuối năm 2016

Tải về Bản in

Công văn 3781/LĐTBXH-KHTC – Xử lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cuối năm 2016

Công văn 3781/LĐTBXH-KHTC năm 2017 xử lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cuối năm 2016 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 07/09/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3781/LĐTBXH-KHTC

V/v xử lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cuối năm 2016

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:

  • Cục Người có công;
  • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công văn số 11334/BTC-HCSN ngày 24/8/2017 của Bộ Tài chính về việc chuyển số dư kinh phí năm 2016 sang năm 2017 sử dụng và quyết toán của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ có ý kiến như sau:

1. Số dư kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2016 chuyển sang năm 2017 để sử dụng và quyết toán của 25 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Cục Người có công là 183.537.255.008đ (gồm: Số dư dự toán 129.672.670.304đ, số dư tạm ứng 53.864.584.704đ (chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm).

2. Thu hồi số dư tạm ứng và hủy số dư dự toán năm 2016 của 04 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Cục Người có công số tiền 4.874.000.000đ (gồm: Số dư dự toán 3.530.000.000đ, số dư tạm ứng 1.344.000.000đ). (chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm).

3. Ngoài số kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được chuyển sang năm 2017 sử dụng và quyết toán nêu tại điểm 1, 2 của Công văn này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, nộp trả ngân sách Nhà nước số dư kinh phí tạm ứng đã hết nhiệm vụ chi và làm thủ tục hủy số dư dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công cuối năm 2016 tại Kho bạc Nhà nước theo quy định không được chuyển sang năm 2017.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để đơn vị biết, quản lý, sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) để hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
  • KBNN nơi đơn vị giao dịch;
  • Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNHPhạm Quang Phụng

PHỤ LỤC 01

CHUYỂN SỐ DƯ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NĂM 2016 SANG NĂM 2017

(Kèm theo công văn số 3781/LĐTBXHKHTC ngày 07/9/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Đơn vị tính: Đồng

Xử lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Thuộc tính văn bản: Công văn 3781/LĐTBXH-KHTC

Số hiệu 3781/LĐTBXH-KHTC
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực, ngành Tài chính nhà nước
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành 07/09/2017
Ngày hiệu lực 07/09/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button