Ngân Hàng

Công văn 4315/2012/BNN-TCTL

Tải về

Công văn 4315/2012/BNN-TCTL về việc xin hỗ trợ gạo và kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ đầu năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
——————

Số: 4315/BNN-TCTL
V/v xin hỗ trợ gạo và kinh phí khắc phục
hậu quả do thiên tai trên địa bàn tỉnh
Hà Giang từ đầu năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Related Articles

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 9024/VPCP ngày 09/11/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc có ý kiến về đề nghị hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Ngày 05 tháng 11 năm 2012, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã tổ chức họp với đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội để xem xét thiệt hại và thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương. Sau cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có tờ trình 289/PCLBTW ngày 06 tháng 11 năm 2012 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 8 và mưa lũ; Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 hỗ trợ khắc phục hậu quả, trong đó tỉnh Hà Giang được phân bổ: 10 tỷ đồng và 500 tấn gạo.

Ngoài ra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 3850/BNN-TCTL ngày 08/11/2012; công văn số 3881/BNN-TCTL ngày 12/11/2012; công văn số 3882/BNN-TCTL ngày 12/11/2012 gửi Văn phòng Chính phủ liên quan đến hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lũ, xử lý sạt lở (có văn bản gửi kèm theo).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu VT, TCTL, Cục ĐĐ (3 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Hoàng Văn Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button