Ngân Hàng

Công văn 4453/LĐTBXH-TCCB năm 2016 hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

Tải về Bản in

Công văn 4453/LĐTBXH-TCCB năm 2016 – Hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

Công văn 4453/LĐTBXH-TCCB năm 2016 hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 08/11/2016. Theo đó, Công văn quy định việc công khai bản kê khai tài sản, phổ biến kế hoạch công khai được phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch công khai, lập báo cáo việc thực hiện công khai.

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

Thông tư 58/2016/TT-BTC Quy định việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản

Thông tư 35/2016/TT-BTC Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4453/LĐTBXH-TCCB
V/v hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, ngày 26/8/2016, Bộ đã có Công văn số 3252/LĐTBXH-TCCB về việc thực hiện các giải pháp góp phần phòng ngừa tham nhũng, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai nghiêm túc việc kê khai tài sản thu nhập. Để việc triển khai kê khai tài sản thu nhập năm 2016 đúng quy định Bộ, yêu cầu:

1. Bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ lập Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị, trong đó phải xác định rõ đối tượng thuộc cấp ủy quản lý, Bộ quản lý, đơn vị quản lý. Thủ trưởng đơn vị phải duyệt danh sách và gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất là ngày 20/11/2016 để tổng hợp và theo dõi chung.

2. Gửi mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập hướng dẫn và yêu cầu các trường hợp có nghĩa vụ thực hiện kê khai có tên trong Danh sách phê duyệt của đơn vị thực hiện việc kê khai. Lựa chọn hình thức công khai bản kê khai (chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức: công khai niêm yết hoặc công khai tại cuộc họp).

3. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, kê khai và ký nháy vào từng tờ của Bản kê khai; trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được mẫu phải hoàn thành việc kê khai, lưu 01 bản và gửi 01 bản về Bộ phận tổ chức cán bộ.

4. Bộ phận tổ chức cán bộ đơn vị:

  • Tiếp nhận, kiểm tra, sao lục, gửi, lưu bản kê khai và mở sổ theo dõi việc giao nhận bản kê khai:
  • Công khai bản kê khai tài sản, phổ biến kế hoạch công khai được phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch công khai, lập báo cáo việc thực hiện công khai.
  • Tiến hành tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kê khai tài sản và thu nhập của đơn vị chậm nhất ngày 20/12.
  • Tổng hợp, báo cáo và gửi bản kê khai tài sản, thu nhập gửi về Bộ (Vụ tổ chức cán bộ) chậm nhất vào ngày 20/3 năm sau.
  • Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo Bộ đúng thời hạn./.
Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
  • Như trên;
  • Bộ trưởng (để b/c);
  • Lưu: VT, Vụ TCCB.
Trịnh Minh Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button