Công văn 5967/BYT-YDCT 2021 thu hồi Công văn 5944/BYT-YDCT

Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản

Thu hồi Công văn 5944 BYT 2021

Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Bộ y tế đã ban hành Công văn số 5967/BYT-YDCT về việc thu hồi Công văn 5944/BYT-YDCT về công bố các loại thuốc y học cổ truyền hỗ trợ điều trị Covid19.

Trước đó ngày 24/7 Bộ y tế đã có Công văn số 5944 về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu. Tuy nhiên ngày 26/7 Bộ đã ban hành Công văn 5967/BYT-YDCT về việc thu hồi Công văn 5944/BYT-YDCT. Theo đó các nội dung tại Công văn 5944 về các loại thuốc y học cổ truyền hỗ trợ phòng chống và điều trị Covid19 sẽ chính thức hết hiệu lực từ 26/7.

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn 5967/BYT-YDCT của Bộ y tế:

BỘ Y TẾ

Số: 5967/BYT-YDCT

V/v Thu hồi công văn số

5944/BYT-YDCT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Bệnh viện y học cổ truyền Bộ, ngành

– Bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố

– Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa các tỉnh, thành phố

– Các cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền

(Sau đây gọi là đơn vị)

Ngày 24/7/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5944/BYT-YDCT về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch bệnh COVI D-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVI D-19. Tuy nhiên, do có một số nội dung chưa phù hợp nên Bộ Y tế thu hồi công văn này.

Bộ Y tế thông báo để các đơn v ị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTTg. V ũ Đức Đam (để báo cáo);

– Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

– Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết và phối hợp chỉ đạo);

– V P Bộ, các Vụ , Cục thuộc BYT (để biết & phối hợp t /hiện);

– Cục Y tế Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (để biết & chỉ đạ o t/ hiện);

– Các cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền (để biế t t/hiện);

– Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế; Trang thông tin điện tử của Cục QL YDCT-Bộ Y tế;

– Lưu: V T, YDCT

KT. BỘ TRƯỞNG

T HỨ TRƯỞNG

Ng uyễn Trường Sơn

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được taman.edu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *