Tài Liệu

Đáp án thi chủ đề Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hành động của tuổi trẻ Bình Dương 2021

Cuộc thi trực tuyến chủ đề Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hành động của tuổi trẻ Bình Dương diễn ra từ ngày 21/6 đến ngày 13/8/2021 (08 tuần), hệ thống sẽ được bắt đầu mở từ 08g00 thứ 2 đến 17g00 thứ 6. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.

Cuộc thi chủ đề Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hành động của tuổi trẻ Bình Dương do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Báo Bình Dương phát động với mục đích tuyên truyền và tìm hiểu kiến thức về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Luật Thanh niên năm 2020. Nội dung cuộc thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm A, B, C, D, thời gian làm bài là trong vòng 6 phút.

1. Đáp án thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hành động của tuổi trẻ Bình Dương bộ số 1

1. Đoạn thơ dưới đây được trích trong?

A. Thư Bác Hồ chúc mừng năm mới Kỷ Dậu 1969
B. Thư Bác Hồ chúc mừng năm mới Mậu Thân 1968


C. Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19.12.1946
D. Bác đọc Bản Tuyên ngôn độc lập 02.9.1945

2. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của?

Related Articles

A. Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi
B. Hiến chương Liên hợp quốc , bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi
C. Luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi
D. Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi

3. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì đến năm 2025, có bao nhiêu giường bệnh/1 vạn dân?
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

4. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì đến năm 2025, tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm bao nhiêu phần trăm hằng năm?

A. 1 – 1,5%
B. 1,5 – 2%
C. 2 – 2,5%
D. 2,5 – 3%

5. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm bao gồm mấy ý?

A. Hai ý: tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao và Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác.
B. Ba ý: tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác và nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng.
C. Bốn ý: tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng và chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, hấp tấp, tự tư tự lợi.
D. Năm ý: tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng; chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, hấp tấp, tự tư tự lợi và chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn.

6. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” là 1 văn kiện dài. Tác phẩm này Hồ Chí Minh lấy bút danh là gì?

A. Trần Lực
B. Nguyễn Ái Quốc
C. Hồ Chí Minh
D. L

8. Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì đến năm 2025, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng?

A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%

9. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 190 đồng chí
B. 195 đồng chí
C. 200 đồng chí
D. 201 đồng chí

10. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì đến năm 2025, tuổi thọ trung bình đạt khoảng bao nhiêu tuổi?

A. 73,5
B. 74
C. 74,5
D. 75

2. Đáp án thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hành động của tuổi trẻ Bình Dương bộ số 2

1. Theo Luật Thanh niên năm 2020, điền vào chỗ trống: “………. tổ chức, cá nhân đầu tư, cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên.”

A. Khuyến khích
B. Tăng cường
C. Đẩy mạnh
D. Tập trung

2. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng bao nhiêu?

A. 4.500 – 5.000 USD
B. 4.700 – 5.000 USD
C. 4.800 – 5.000 USD
D. 4.900 – 5.000 USD

3. Tại Điều 23, Luật thanh niên năm 2020 quy định Chính sách đối với thanh niên tình nguyện có bao nhiêu nội dung?

A. 3 nội dung
B. 4 nội dung
C. 5 nội dung
D. 6 nội dung

4. Tỉnh Bình Dương được bình chọn là 01 trong 4 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới năm nào?

A. 2020
B. 2019
C. 2018 và 2019
D. 2020 và 2019

5. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá?

A. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay
B. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay
C. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
D. Đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế, cơ đồ, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay

6. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng thì kiên định nội dung nào dưới đây?

A. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
B. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng
C. Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
D. Tất cả đáp án trên

7. Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước?

A. Là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp
B. Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung
bình thấp
C. Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp
D. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình

8. Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng?

A. Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao
B. Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao
C. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao
D. Là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao

9. Chọn phương án trả lời đúng nhất với Tư tưởng Hồ Chí Minh?

A. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta
B. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta
C. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta
D. Cả a, b, c đều đúng

10. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì đến năm 2025, tỉ lệ đô thị hóa khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 45%
B. 50%
C. 55%
D. 60%

Trên đây Big Data VN đã cập nhập Đáp án thi chủ đề Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hành động của tuổi trẻ Bình Dương 2021 diễn ra từ ngày 21/6 đến ngày 13/8/2021. Qua đó giúp các bạn hoàn thành cuộc thi một cách nhanh và chính xác nhất các câu hỏi mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Big Data VN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button