Giáo Dục

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Kết nối

1

TT

Ch đề

Tên bài

Trang

1

Ch đê 1:
Ôn tp và b
sung

Bài 1: Ôn tp các s đến 100

3

2

Bài 2: Tia s. S liền trước, s lin sau

6

3

Bài 3: Các thành phn ca phép cng,
phép tr

9

4

Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu

12

5

Bài 5: Ôn tp v phép cng, phép tr
(không nh) trong phm vi 100

15

6

Bài 6: Luyn tp chung

17

7

Ch đề 2:
Phép cng và phép tr
trong phm vi 20

Bài 7: Phép cng (qua 10) trong phm
vi 20

20

8

Bài 8: Bng cng qua 10

24

9

Bài 9: Bài toán v thêm, bt mt s
đơn v

26

10

Bài 10: Luyn tp chung

29

11

Bài 11, 12: Phép tr (qua 10) trong
phm vi 20. Bng tr

31

12

Bài 13: Bài toán v nhiều hơn, ít hơn
mt s đơn vị

35

13

Bài 14: Luyn tp chung

38

14

Ch đề 3:
Làm quen vi khi
ng, dung tích

Bài 15: Ki lô gam

40

15

Bài 16: Lít

42

16

Bài 17, 18: Thc hành và tri nghim
các đơn vị đo ki gam, lít. Luyn
tp chung

44

17

Ch đề 4:
Phép cng, phép tr (có
nh) trong phm vi 100

Bài 19: Phép cng (có nh) s hai
ch s vi s có mt ch s

47

18

Bài 20: Phép cng (có nh) s hai
ch s vi s có hai ch s

49

2

19

51

20

52

21

56

22

58

23

Ch đề 5:
Làm quen vi hình
phng

61

24

63

25

Ch đề 6:
Ngày gi. Gi phút.
Ngày tháng

67

26

70

72

27

Ch đề 7:
Ôn tp cui hc kì 1

77

28

84

29

88

30

91

3

CH ĐỀ 1: ÔN TP VÀ B SUNG
BÀI 1: ÔN TP CÁC S ĐẾN 100
Bài 1: Hoàn thành bng sau (theo mu)

S chc

S đơn vị

Viết s

Đọc s (S đó gồm)

5

2

52

Năm mươi hai

3

7

70

Hai mươi sáu

Ba chục và 8 đơn vị

9 chục và 1 đơn vị

6

9

Bài 2: Ni (theo mu)

7 chc

99

4 chục và 5 đơn vị

70

84

Chín mươi chín

45

8 chục và 4 đơn vị

Bài 3: Viết s (Theo mu): M: 35 = 30 + 5
57 = ……….………………….… 35 = …………………………… 79 = ……………………….
40 + 6 = ………………………. 99 = ……………………………. 87 = ……………………….
Bài 4: Tr li câu hi:
a) Các s lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50 là: ……….……………………..………………………..
b) Khoanh vào s nh hơn 70 trong các số 45; 70; 82; 69
c) Viết các s tròn chc lớn hơn 30 và nhỏ hơn 80 là: …….………………….…………….

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập cuối kì sắp tới thêm kiến thức và nắm chắc nội dung, góp phần ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả.

  • Cấu trúc đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (03 mức)
  • Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối
  • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối
  • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Kết nối là phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập minh họa được biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 2 có thể giải các dạng toán đã học một cách chính xác và dễ dàng thuộc bộ sách Kết nối tri thức.

Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

  • 1000 Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2021 Tải nhiều
  • Bộ 145 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2
  • 20 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 có đáp án Tải nhiều
  • Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án
  • 58 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 Tải nhiều
  • Bộ 32 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2

Ngoài Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Kết nối, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt 2, Tiếng Anh lớp 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button