Giáo Dục

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2019 – 2020

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HEÄ THOÁNG KIEÁN THÖÙC VAÄT LYÙ LP 6
(Hoïc kyø I Naêm hoïc 2019-2020)
A. LYÙ THUYEÁT
Câu 1:
Ñôn ño ñoä daøi hôïp phaùp cuûa nöôùc Vieät Nam l
meùt, hieäu: m
*
Duïng c duøng ñeå ño ñ daøi laø thöôùc
. Thước dây, thước cuộn, thước mét, thước kẻ.
Giôùi haïn ño cuûa thöôùc
laø ñoä daøi lôùn nhaát ghi treân thöôùc.
Ñoä chia nhoû nhaát cuûa thöôùc
laø ñoä daøi giöõa hai vaïch chia lieân tieáp ghi treân thöôùc.
* Quy tắc đo độ dài:
+ Ước ợng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.
+ Đặt thước mắt nhìn đúng cách.
+ Đọc, ghi kết qu đo đúng quy định.
Câu 2: Lực đàn hồi gì?:
Lực đàn hồi lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm biến dạng.
Độ biến dạng của vật đàn hồi càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn ngược lại.
dụ: Dây cao su bị kéo căng, do biến dạng, trên dây xuất hiện lực đàn hồi. Nếu buông tay
ra dây bật rất mạnh.
Ñoä bieán daïng cuûa loø xo:
Ñoä bieán daïng cuûa loø xo laøø hieäu giöõa chieàu daøi khi bieán daïng vaø
chieàu daøi töï nhieân cuûa loø xo l- l
o
.
Câu 3:
Kh
ối lượng riêng gì?
Khoái löôïng cuûa 1m
3
moät chaát , goïi laø khoái löôïng rieâng cuûa chaát ñoù .
Ñôn vò khoái löôïng rieâng laø : Kg/m
3
Trong ñ: m laø khoái löôïng cuûa vaät ñôn kg .
D =
m
V

V laø theå tích cuûa vaät ñôn m
3
.

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D laø khoái löôïng rieâng cuûa
chaát
laøm vaät ñôn kg/m
3
m= V.D V =
m
D

Câu 4:
Tr
ọng ợng riêng gì?
Troïng löôïng cuûa moät m
3
moät chaát goïi laø troïng löôïng rieâng cuûa chaát ñoù .
Ñôn vò troïng löôïng rieâng laø N/ m
3
Coâng thöùc : d =
P
V

Vôùi
:d laø troïng löôïng rieâng cuûa
chaát
laøm vaät ñôn N/m
3
P laø troïng löôïng cuûa vaät ñôn vò N .
V laø theå tích cuûa vaät ñôn m
3
.
P = d.V ; V =
P
d

*Tính troïng löôïng rieâng theo khoái löôïng rieâng :
d = 10.D D =
10
d

Câu 5: Các máy đơn giản thường gặp:
Mặt phẳng nghiêng: Tấm ván i đặt nghiêng so với mặt nằm ngang, dốc…
Đòn bẩy: Búa nhổ đinh, kéo cắt giấy,
Ròng rọc: Máy tời công trường xây dựng, ròng rọc kéo gầu nước giếng,
Tác dụng của các máy . Giúp con người di chuyển hoặc nâng các vật nặng dễ dàng hơn.
Câu 6: Mặt phẳng nghiêng?
Tác dụng của mặt phẳng nghiêng giảm lực kéo hoặc đẩy vật đổi hướng của lực tác dụng
vào vật.
Maët phaúng caøng nghieâng ít , thì löïc ñeå keùo vaät treân maët phaúng ñoù caøng nhoû .
Câu 7:
Ñôn ño theå tích thöôøng duøng laø
meùt khoái (m
3
) vaø lít (l)
Nhöõng duïng cuï ño theå ch chaát loûng goàm
chai, loï, ca ñong coù ghi saün dung ch, bôm tieâm.
* Giới hạn đo của một bình chia độ thể tích lớn nhất ghi trên bình.

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
* Độ chia nhỏ nhất của nh chia độ là phần th tích của bình giữa hai vạch chia liên tiếp trên bình.
*Khi ño th ch chaát loûng baèng nh chia ñoä caàn
:
Öôùc löôïng theå tích Chất lỏng caàn ño .
Choïn bình chia ñoä coù GHÑ vaø ÑCNN thích hôïp .
Đổ chất lỏng vào bình.
Ñaët bình chia ñ thaúng ñöùng .
Ñaët maét nhìn ngang vôùi ñoä cao möïc chaát loûng trong bình .
Ñoïc vaø ghi keát quaû ño theo vaïch chia gaàn nhaát vôùi möïc chaát loûng .
Câu 8: Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước khi vật rắn b lọt o bình chia độ.
Đo thể tích nước ban đầu trong bình chia độ V1.
Thả chìm vật rắn vào bình chia độ. Đo thể tích lúc sau V2.
Thể tích vật rắn bằng th tích phần ớc dâng lên, được tính theo công thức: V= V2 V1
Câu 9: Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình tràn?
Đổ nước đầy vào bình tràn. Thả vật rắn vào bình tràn, ớc tràn qua nh chứa, đổ nước từ
bình chứa sang bình chia độ đó cính thể tích của vật rắn.
Câu 10: Lực c dụng lên một vật th làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làm cho vật bị biến
dạng.
dụ: 1. Dùng tay ép hoặc kéo xo, tức ta tác dụng lực vào xo t xo bị biến dạng (hình
dạng của vật bị thay đổi so với trước khi bị lực tác dụng).
2. Khi ta đang đi xe đạp, nếu bóp phanh (tác dụng lực cản vào xe đạp) thì xe đạp s chuyển
động chậm dần rồi dừng lại.
Câu 11: Löïc keá laø duïng cuï duøng ñeå ño löïc .
Moái lieân h giöõa troïng löôïng vaø khoái löôïng :
P = 10 .m
m =
10
P

Trong ñ : P : Laø troïng löôïng cuûa vaät , ñôn Niutôn (N) .

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2020 giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ chương trình học môn Vật lý lớp 6, chuẩn bị cho bài thi, bài kiểm tra cuối học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 năm 2020 – 2021

 • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 6 Đầy đủ các môn
 • Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 – Phần hình học
 • Đề cương ôn tập Ngữ văn 6 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương môn Lịch sử lớp 6 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập Vật lý 6 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập Sinh 6 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương Địa lý lớp 6 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương Giáo dục công dân lớp 6 kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương Công nghệ 6 học kì 1 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập Tin học lớp 6 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 bao gồm nội dung ôn tập các bai học trong chương 1 Vật lý lớp 6 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải các bài tập, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi hiệu quả hơn. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo đầy đủ chi tiết các dạng đề thi học kì 1 lớp 6 đầy đủ các môn mới nhất trên website.com.

Tham khảo đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6

 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm học 2016 – 2017
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2018 – 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button