Giáo Dục

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 Unit 4 Online

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 Unit 4

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 Unit 4 có đáp án được giáo viên chúng mình biên soạn nhằm giúp học sinh ôn luyện môn tiếng Anh 12 tại nhà, làm quen cấu trúc bài kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 12.

 • Bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 4
 • Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 4
 • Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 4
 • Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Unit 4
 • Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 5

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 Unit 4: The mass media tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12, giúp học sinh củng cố ngữ pháp đã học và làm quen cấu trúc bài kiểm tra tiếng Anh 12 nhằm đạt kết quả cao trong bài thi chính thức.

 • Exercise 1: Choose the word has a different stress pattern from the others
  1. 
 • 2
 • 3
 • Exercise 2: Choose the correct answer
  1. This place is a terrible mess! What on earth ____?
 • 2. Pinterest is a very popular service, and the company’s app is one of the most downloaded social media apps ____ in the Google Play Store.
 • 3. Someone ____ the cakes. I’ll have to buy some more.
 • 4. Snapchat is an image messaging ____ software product that was created by Reggie Brown, Evan Spiegel and Bobby Murphy when they were students at Stanford University
 • 5. She has been ____ criticized in the press.
 • Exercise 3: Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same.

  I haven’t played water-polo before.

 • 2. When she heard the results, Mary began to feel more confident.

  Since hearing the results Mary has felt more confident.

 • 3. How long have they been married?

  When did they get married?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button