Giáo Dục

Đề kiểm tra 15 phút Unit 1 lớp 11: The Generation Gap

Kiểm tra 15 phút môn Anh Unit 1 lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Unit 1 lớp 11: The Generation Gap

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the odd one out

1. A. trend

B. sibling

C. prayer

D. afford

2. A. casual

B. rude

C. conflict

D. studious

3. A. trivial

B. dye

C. browse

D. afford

Choose the correct answer A, B, C or D

4. Mary always takes good care ___________ her children.

A. for

B. of

C. to

D. with

5. I have no time to care about such _____________ things

A. forbid

B. interacts

C. afford

D. trivial

6. His conserve active character would frequently bring him into _____________ with others

A. elegant

B. frustrating

C. conflict

D. compared

7. You have no right to ______________ me to do what I want

A. force

B. generations

C. sibling

D. forbid

8. You will get into trouble if you come back home after the ___________

A. norm

B. curfew

C. value

D. obey

9. Her __________ has changed greatly since she started the relationship with him

A. swear

B. interact

C. attitude

D. judge

Rearrange the words/ phrases to make meaningful sentences

10. not / You / use / your / must / mobile / examination / in / the / room. / phone

____________________________________

11. hope / I /to / that/ work /I / late / night. / won’t have / at

____________________________________

12. railings / must / be / to / not / Bicycles / chained / the / school /.

____________________________________

13. She / on / always / an / her / keep / children. / should / eye

____________________________________

14. never / You / do / again. / must / that

____________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Unit 1 lớp 11: The Generation Gap

Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

Choose the correct answer A, B, C or D

4. B

5. D

6. C

7. D

8. B

9. C

Rearrange the words/ phrases to make meaningful sentences

10. You must not use your mobile phone in the examination room.

11. I hope that I won’t have to work late at night.

12. Bicycles must not be chained to the school railings.

13. She should always keep an eye on her children.

14. You must never do that again.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11 và Ngữ Văn lớp 11.

Trên đây website.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Generation gap nâng cao, …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button