Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 14 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 14 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 13 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 13 – Đề 1

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) (55 + 35) : 5 = 55 : 5 + 35 : 5

= 11 + 7

= 18 …

c) (41 + 22) : 3 = 41 : 3 + 22 : 3

= 13 + 7

= 20 …

b) (55 + 35) : 5

= 90 : 5

= 18…

d) (41 + 22) : 3

= 63 : 3

= 21 …

Câu 2. Đánh dấu X vào ô thích hợp

Câu

Đúng

Sai

a) 269517 : 3 = 89839

b) 409638 : 4 = 102409 (dư 2)

c) 579482 : 5 = 115896 (dư 3)

d) 108349 : 7 = 15478 (dư 3)

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một cửa hàng có 12 cuộn dây điện, mỗi cuộn dài 150m. Cửa hàng đã bán được 1/3 số dây điện. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét dây điện?

A. 1250m

B. 1200m

C. 600m

D. 1300m

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính bằng hai cách

a) (24 + 36) : 4

Cách 1 : a)…………………

…………………………….

Cách 2 : b)…………………

…………………………….

b) (84 – 35) : 7

Cách 1 : a)…………………

…………………………….

Cách 2 : b)…………………

…………………………….

Câu 2. Buổi sáng tổ bác An xếp được 45 tấn hàng lên xe ô tô, mỗi xe xếp được 5 tấn. Buổi chiều tổ bác An xếp được 40 tấn hàng lên xe và mỗi xe cũng xếp được 5 tấn hàng. Hỏi cả ngày tổ bác An xếp được tất cả bao nhiêu xe hàng? ( Giải bằng hai cách )

Câu 3. Có 2 tạ 70kg gạo được chia đều vào 6 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

…………………

Câu 4. Tính giá trị của biểu thức:

a) 450 : (3 x 5)

………………….

………………….

………………….

b) (45 x 63) : 9

………………….

………………….

………………….

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14

Phần I

Câu 1

a) Đ

b) Đ

c) S

d) Đ

Câu 2.

Câu

Đúng

Sai

a)

X

b)

X

c)

X

d)

X

Câu 3. B

Phần II

Câu 1. Cách 1

a) ( 24 + 36 ) : 4 b) ( 84 – 35 ) : 7

= 60 : 4 = 49 : 7

= 15 = 7

Cách 2

a) ( 24 + 36 ) : 4 b) ( 84 – 35 ) :7

= 24 : 4 + 36 : 4 = 84 : 7 – 35 : 7

= 6 + 9 = 12 – 5

= 15 = 7

Câu 2. Cách 1:

Số xe hàng tổ bác An xếp được trong buổi sáng là:

45 : 5 = 9 (xe)

Số xe hàng tổ bác An xếp được trong buổi chiều là:

40 : 5 = 8 (xe)

Tổng số xe hàng tổ bác An xếp được trong cả ngày là:

9 + 8 = 17 (xe)

Đáp số: 17 xe hàng

Cách 2:

Tổng số tấn hàng cần xếp là:

45 + 40 = 85 ( tấn )

Tổng số xe hàng xếp được là:

85 : 5 = 17 ( xe )

Đáp số: 17 xe hàng

Câu 3. Đổi: 2 tạ 70kg = 270kg

Mỗi bao có số ki-lô-gam gạo là:

270 : 6 = 45 ( kg )

Đáp số: 45kg gạo

Câu 4.

a) 450 : (3 x 5)

= 450 : 15

= 30
b) ( 45 x 63) : 9

= 45 : 9 x 63

= 5 x 63

= 315

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button