Giáo Dục

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – Đề 3

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – Đề 3 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 3 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi website.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – Đề 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 3, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – Đề 3

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. yo-yo

B. why

C. you

D. yogurt

2. A. question

B. turtle

C. teacher

D. tea

3. A. six

B. seven

C. sugar

D. so

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. Linda

B. Peter

C. Tom

D. name

2. A. Who

B. How

C. What

D. is

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. Nice ___________ you

A. meet

B. meeting

C. to meet

D. met

2. This is ______ friend

A. my

B. me

C. you

D. I

3. _______ go ________ school

A. Let’s – to

B. Let – to

C. Letting – to

D. Let – tos

4. How is ______ father? – ________ is very well

A. you – She

B. your – He

C. you – He

D. your – She

5. ____________? – I am Okay

A. How are you?

B. How do you?

C. How are you today?

D. A & B

6. ___________ ? – She is my mom.

A. What is she?

B. Who does she like?

C. Who is she?

D. What is she doing?

7. “Hello, my ________ Lisa.”

A. is

B. name

C. name’s

D. these

8. “I am ________, thanks”

A. thanks

B. thank

C. fine

D. hi

9. This – that, these – _________.

A. it

B. they

C. that

D. those

10. “Is that your mommy, Sara?” – “Yes, she is my _________”

A. mother

B. father

C. brother

D. sister

Exercise 4: Correct the mistakes

1. This are his friends

_______________________________________________

2. How do she spell her name?

_______________________________________________

3. She is eleven year old

_______________________________________________

Exercise 5: Read the following text and choose the best answer

My name is Helen. I am from America. I am twelve. I have got a family. We are a family of three. I live with my parents. My mother’s name is Ally. My father’s name is Benny. My parents are teachers. I am a pupil

1. How old is Ben?

A. two

B. ten

C. twelve

D. nine

2. Where is Helen from?

A. American

B. America

C. The UK

D. Spain

3. How many people are there in her family?

A. four

B. two

C. three

D. five

4. Who does she live with?

A. her mother

B. her father

C. her brother

D. A & B

5. What do her parents do?

A. engineers

B. pupils

C. doctors

D. teachers

Exercise 6: Rearrange these words to make meaningful sentences

1. are/ Who/ they/ ?/

____________________________________________________

2. your/ Is/ she/ friends/ ?/

____________________________________________________

3. is/ my/ That/ classmate/ ./

____________________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh – Đề 3

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. B

2. A

3. C

Exercise 2: Choose the odd one out

1. D

2. D

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. C

2. A

3. A

4. B

5. D

6. C

7. C

8. C

9. D

10. A

Exercise 4: Correct the mistakes

1. This => These

2. do => does

3. year => years

Exercise 5: Read the following text and choose the best answer

1. C

2. B

3. C

4. D

5. D

Exercise 6: Rearrange these words to make meaningful sentences

1. Who are they?

2. Is she your friend?

3. That is my classmate.

Trên đây website.com đã giới thiệu Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – Đề 3. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – Đề 2, …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button