Giáo Dục

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 2 I always get up early. How about you?

Tiếng Anh lớp 5 tập 1 Unit 2 I always get up early. How about you?

Bài tập tiếng Anh 5 Unit 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 5 tập 1 unit 2 giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 2: I always get up early. How about you? hiệu quả.

* Xem chi tiết hướng dẫn học Unit 2 lớp 5 tại: Tiếng Anh lớp 5 Unit 2 I always get up early. How about you? FULL

I. Complete each word.

1. CO_K DI_ER

a. O/ R

b. O/ N

c. A/ U

d. A/ N

2. GO JO_G_NG

a. N/ I

b. J/ I

c. G/ E

d. G/ I

3. BA_MI_TON

a. A/ T

b. A/ M

c. D/ N

d. D/ L

4. LI_RARY

a. B

b. P

c. R

d. L

5. U_UA_LY

a. S/ L

b. R/ L

c. S/ R

d. R/ T

II. Choose the odd one out.

6. a. Classmate b. Centre d. Pupil d. Partner
7. a. Always b. Often c. Usually d. Rarely
8. a. Go jogging b. Do my homework c. Go to library d. Look for information
9. a. Pretty b. Nice c. early d. beautiful
10. Badminton b. Volleyball c. Basketball d. Bicycle

III. Choose the correct answer.

11. James often get up ________ in the morning.

a. Early

b. Bad

c. Lately

d. Nice

12. She like _______ the internet in her free time.

a. Doing

b. Surfing

c. Surf

d. To surf

13. _________ do you go to school? – I go to school five times a week.

a. When

b. How much

c. How

d. How often

14. __________? – She usually has some lessons at school.

a. How often does she do at school?

b. What does she do in the morning?

c. How often does she have in the morning?

d. What do she do in the morning?

15. Jimmy _______ basketball four times a week.

a. Plays

b. Study

c. Goes to

d. Play

16. Do you have school _______?

a. Five times a week

b. Five time a week

c. One times a week

d. Five time a weeks

17. How often ________ your brothers go to library?

a. Are

b. Does

c. Do

d. Is

18. Do you _______ to the cinema centre in the evening?

a. Usually go

b. Go usually

c. Sometime goes

d. Go always

19. What ______ your sister’s friend do in the afternoon?

a. Do

b. Does

c. Am

d. Is

20. She __________ a teeth twice a day.

a. Goes

b. Has

c. Takes

d. Brushes

21. Do you go to school on Saturday? – ___________

a. I often go

b. No, I do

c. No, I do not

d. Another answer

22. _________? – I am reading books.

a. What are you doing?

b. What do you do in the morning?

c. How often do you read books?

d. Are you reading books?

23. Hoa: It’s time for class. ________

Ann: Ok, bye!

a. Nice to meet you!

b. Nice to see you again!

c. Yes, I do

d. See you soon!

24. Is your school yard big? – __________

a. Yes, they are

b. No, you aren’t

c. No, it isn’t

d. No, they aren’t

25. _________ does he do every morning?

a. Which

b. What

c. What time

d. When

26. Mary __________ helps her mother cook dinner.

a. How

b. Does

c. Sometimes

d. Once a day

IV. Find the mistake in each sentence.

27. How many chair there are in your house?

a. How many

b. Are

c. In

d. Chair

28. What do your mother do in the morning?

a. Do

b. What

c. In

d. Your

29. He brush his teeth every day.

a. He

b. Brush

c. Teeth

d. Every day

30. My friend lives with Tran Phu Street.

a. My friend

b. lives

c. Street

d. With

31. My brother plays football twice a months.

a. plays

b. Months

c. Twice

d. My brother

32. How usually does your father go swimming?

a. How

b. Does

c. Usually

d. Go

33. She always go shopping in the afternoon.

a. Go

b. Always

c. Shopping

d. In

V. Translate into English.

34. Bốn lần trên một tháng

a. Four times one months

b. Four time one month

c. Four time one months

d. Four times one month

35. Tony chát với bạn bè bao nhiêu lần một tuần?

a. How often does Tony chat with his friend?

b. How usually does Tony chat with his friend?

c. How often do Tony chat with his friend?

d. What does Tonny do in the morning?

36. Bố của tôi đánh răng một lần một ngày.

a. My brother brushes a his teeth once a day.

b. My father brushes his teeth once a day.

c. My father brushes a his teeth once a day.

d. My father brushes her teeth once a week.

37. Tom luôn luôn làm bài tập về nhà của anh ấy.

a. Tom sometimes does his homework.

b. Tom always do his homework.

c. Tom usually does his housework.

d. Tom usually does his homework.

VI. Recorder the words to make the correct sentence.

38. sometimes/ go/ park/ my/ to/ the/ parents

a. My parents sometimes go to the park.

b. My parents go sometimes to the park.

39. does/ in/the/ morning/ often/ do/ the/ what/?

a. What does she often do in the morning?

b. What often does she do in the morning?

40. his/ dinner/ mother/ James/ always/ and/ at night/ cook

a. James and mother always cook his dinner.

b. James and his mother always cook dinner.

Đáp án

1 – b 2 – d 3 – c 4 – a 5 – a 6 – b 7 – d 8 – a 9 – c 10 – d
11 – a 12 – b 13 – d 14 – a 15 – a 16 – a 17 – c 18 – a 19 – b 20 – d
21 – c 22 – a 23 – d 24 – c 25 – b 26 – c 27 – d 28 – a 29 – b 30 – d
31 – b 32 – c 33 – a 34 – d 35 – a 36 – b 37 – d 38 – a 39 – b 40 – b

Download bài tập + đáp án tại: Đề thi tiếng Anh lớp 5 Unit 2 I always get up early. How about you? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 – 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button