Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh số 2 Online


Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 2 được taman.edu.vn biên soạn bao gồm các dạng bài tập khác nhau, hệ thống kiến thức được học trong chương trình Tiếng Anh lớp 4. Đây là tài liệu hay Cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ hè. Tài liệu sẽ giúp các em có sự chuẩn bị kiến thức tốt hơn khi bước vào lớp 5. Chúc các em học tốt.

Bài tập Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 2 được để dưới dạng trực tuyến, qua đó phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Mời các bạn tải toàn bộ tài liệu tại đây: Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 1.

 • I. Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Choose the correct answer:
 • 1. Would you like _____ beef?
 • 2. I go to _____ at 10 p.m
 • 3. ______ dinner, I do my homework or listen to music
 • 4. They live _____ France.
 • 5. I learn ______ read and write during English lesson
 • 6. Would you like to go out with me?
 • 7. Nam gets up ______ 6 o’clock every morning.
 • 8. What ____ she like? – She’s very nice
 • 9. Bears like ______ fish, fruit and honey
 • 10. This weekend, we are going ____ a picnic with our new friends.
 • III. Fill in the blanks with the given words
  animal jump circus swing climb

  Linda and her friends are at the _______ (1) now. They like the _______ (2) very much. Linda like monkeys because they can _____ (3). Peter likes tiger because they can _______ (4). John like bears because they can _____ (5).

 • 1.

  circus

 • 2.

  animals

 • 3.

  swing

 • 4.

  jump

 • 5.

  climb

 • IV. Reorder the words to make sentences:
 • 1. apple juice?/ like/ some/ Would/ you/

  Would you like some apple juice?

 • 2. Let’s/ swimming/ go/ to/ pool/ the.

  Let’s go to the swimming pool.

 • 3. animals/ see/ She/ wants/ the/ to/.

  She wants to see the animals.

 • 4. do/ Mai/ go/ Tony/ and/ Where?

  Where do Mai and Tony go?

 • 5. She/ not/ Vietnamese/ on/ Thursdays/ have/ does.

  She does not have Vietnamese on Thursdays.

 • V. Read and choose T (true) or F (false)

  The pupils of class are 3 are not going to have any classes next week. They’re going to help the farmers with their work on the farm. They’re going to pick apples. Many pupils think it’s much better than having classes. They’re going to get up early next Monday morning. They’re going to meet outside the school gate at 7:30 a.m. The farm is not near. They’re going there by bus. They’re going to put their old clothes. They’re going to work hard.

 • 1. The pupils of class are going to have some classes next week
 • 2. The pupils are going to pick pears.
 • 3. The pupils are going to get up early next Monday morning.
 • 4. They’re going to meet outside the school gate at 7.30 a.m.
 • 5. The farm is far.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *