Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh số 6 Online


Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 7 được taman.edu.vn biên soạn bao gồm các dạng bài tập khác nhau, hệ thống kiến thức được học trong chương trình Tiếng Anh lớp 4. Đây là tài liệu dành cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ hè để không bị xao nhãng kiến thức, đồng thời có sự chuẩn bị kiến thức tốt hơn khi bước vào lớp 5.

Bài tập Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 7 là đề ôn tập trực tuyến, thông qua kênh học tập này, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Mời các bạn tải toàn bộ tài liệu tại đây: Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 6

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 2: Complete the sentence with the words in the box
  fishing phone party friends What’s
 • 1. Wow, your mobile ________ is very nice, Tom

  phone

 • 2. _____ your phone number? -It’s 0258 145 365.

  What’s

 • 3. Would you like to go _____ with us this afternoon?

  Fishing

 • 4. Linda and her _____ are going for a picnic in the park.

  friends

 • 5. We had a very happy ______ at Tony’s house last night.

  party

 • Exercise 3: Look at the picture and put the correct phrases under each picture
  Go for a picnic Go fishing Go skating Go for a walk
 • 1.

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

  _____________________

  Go for a picnic

 • 2.

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

  _____________________

  Go for a walk

 • 3.

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

  _____________________

  Go skating

 • 4.

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

  _____________________

  Go fishing

 • Exercise 4: Choose the best answer
 • 1. When’s ____ birthday?
 • 2. It’s the thirty-first _____ October.
 • 3. What can you do? – _______________
 • 4. Where _____ you yesterday?
 • 5. They are _______ in the classroom
 • Exercise 5: Read and match
  1. Do you like Physical Education? A. It’s the ninth of December
  2. What’s the date today? B. English, Vietnamese and Maths
  3. What subjects do you have today? C. Yes, I do
  4. What are Kien and Nam doing? D. I’m in the music room
  5. Where are you, Linh? E. They are playing chess
 • 1.

  C

 • 2.

  A

 • 3.

  B

 • 4.

  E

 • 5.

  D

 • Exercise 6: Complete the correct form of the verb “to be”

  I _______(1) Lan. I ___________ (2) a student. My brother and sister __________ (3) teachers. My brother __________ (4) twenty years old. My sister ________ (5) eighteen years old. There _____ (6) five people in my family.

 • 1.

  Am

 • 2.

  Am

 • 3.

  Are

 • 4.

  Is

 • 5.

  Is

 • 6.

  Are

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *