Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh số 9 Online


Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

taman.edu.vn giới thiệu Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 9 bao gồm các dạng bài tập khác nhau, hệ thống kiến thức được học trong chương trình Tiếng Anh lớp 4. Đây là tài liệu hay và hữu ích cho các em ôn tập trong thời gian nghỉ hè để không bị xao nhãng kiến thức, đồng thời có sự chuẩn bị kiến thức tốt hơn khi bước vào lớp 5.

Bài tập Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 9 là đề ôn tập trực tuyến, thông qua đó phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Mời các bạn tải toàn bộ tài liệu tại đây:  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 9.

 • Exercise 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 2: Complete the sentence with “in”, “on”
 • 1. There are ten books _____ the bookshelf.

  on

 • 2. The lamp is _____ the table.

  on

 • 3. We are _____ the living room.

  in

 • 4. She lives ____ the country.

  in

 • 5. My house is _____ Nguyen Trai street.

  on

 • Exercise 3: Match
  1. What’s the weather like today? A. He’s in the classroom
  2. Where’s Nam? B. Sure. It’s very exciting
  3. What is she doing ? C. It’s sunny
  4. Is Linh drawing a picture? D. She is riding a bike
  5. Do you want to play hide-and-seek? E. Yes, she is
 • 1.

  C

 • 2.

  A

 • 3.

  D

 • 4.

  E

 • 5.

  B

 • Exercise 4: Choose the correct answer
 • 1. Can you _________ a picture?
 • 2. What can _____ do? – I can dance and sing
 • 3. Would you like some _____? -Yes, I do.
 • 4. This weekend we are going ______ a picnic with our new friends
 • 5. _____ does your father do? -He is a doctor.
 • Exercise 5: Put the words in the correct order to have correct sentences
 • 1. her/ are/ hats./ new/ Those/

  Those are her new hats.

 • 2. after/ doing/ aerobics?/ she/ feel/ How/ does/

  How does she feel after doing aerobics?

 • 3. is/ with/ What/ you?/ the/ matter

  What is the matter with you?

 • 4. music/ to/ you/ listen/ last/ night?/ Did/

  Did you listen to music last night?

 • 5. I’m/ now./ house/ drawing/ my/ dream/

  I’m drawing my dream house now.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *