Giáo Dục

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 1 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 3 năm 2020 – 2021, đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây do website.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa học kì 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 mới thường gặp giúp các em nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Circle the odd one out. 

1. A. is B. are C. be D. am
2. A. Linda B. mom C. Peter D. Hakim
3. A. Hello B. Good evening C. Good afternoon D. Goodbye
4. A. do B. goes C. has D. has
5. A. Who B. What C. How D. That

II. Read and match.

A B
1. What’s her name? a. I am not well. And you?
2. Hello! I am My Le. b. Hi, My Le. This is Phuong.
3. How are you? c. I am nine.
4. How do you spell her name? d. Her name is Linh.
5. How old are you? e. A – N – N – A. Anna.

III. Reorder the word. 

1. name/ what/ is / its /?

…………………………………………………………………………………………………

2. is/ That/ friend/ Tony/ my/

……………………………………………………………………………………………..

3. eight/ She/ years/ is/ old/

…………………………………………………………………………………………………

4. Lien/ are/ friends/ and/ his/ Long/

…………………………………………………………………………………………………

5. Thank/ am/ ok,/ you/ I/

…………………………………………………………………………………………………

IV. Read and complete the sentence.

Hello. My name is Hoang. I’m nine years old. I’m in class 3C. I am a pupil at Cau Giay primary school. This is my best friend Nam. He is nine years old too. They are Tom and Anna. Tom is eight and Linda is ten. They’re my friends too.

1. Hoang is _____ years old.

2. Nam, ____ and Anna are Hoang’s friends.

3. ____ is Hoang’s best friend.

4. _____ is 8 years old.

5. Lind is _____ years old.

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one out.

1 – C; 2 – B; 3 – D; 4 – A; 5 – D;

II. Read and match.

1 – d; 2 – b; 3 – a; 4 – e; 5 – c;

III. Reorder the word.

1 – What is its name?

2 – That is my friend, Tony.

3 – She is eight years old.

4 – Lien and Long are his friends.

5 – I am ok, thank you.

IV. Read and complete the sentence.

1 – nine/ 9;

2 – Tom;

3 – Nam;

4 – Tom;

5 – ten;

Trên đây là Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án. Ngoài ra, website.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, … Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button