Giáo Dục

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh sách Cánh diều

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh Explore English có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021 – 2022, Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 6 Cánh Diều có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều chuyên đề Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh 6 Explore English do website tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mại. 

I. Choose the odd one out.

1. A. parrot B. snake C. frog D. sport
2. A. football B. favorite C. baseball D. Table tennis
3. A. Who B. This C. That D. Those
4. A. bigger B. smaller C. higher D. modern
5. A. How many B. Where C. What D.  Than

II. Choose the correct answer.

1. _______ students are there in your classroom?

A. How much

B. How many

C. How

D. Who

2. ______ are the fish? They are on the fish tank.

A. Who

B. When

C. Where

D. How much

3. The book is ________ the pen and the ruler.

A. between

B. near

C. next

D. opposite

4. Who is your _______ singer? – My favorite singer is Rosé.

A. best

B. favorite

C. worst

D. favour

5. Who’s your English teacher? _____ English teacher is Mrs. Hanh.

A. Mine

B. Your

C. Ours

D. My

III. Give the correct form of the word in brackets. 

1. Ho Chi Minh city is _______ than Ha Noi (big)

2. My house is __________ than yours. (beautiful)

3. BTS ______ my favorite band. (be)

4. Linda loves _______  mountains. (climb)

5. Café and restaurant _____ my favorite places. (be)

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 – D; 2 – B; 3 – A; 4 – D; 5 – D;

II. Choose the correct answer.

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – B; 5 – D;

III. Give the correct form of the word in brackets.

1. Ho Chi Minh city is ____bigger___ than Ha Noi (big)

2. My house is _____more beautiful_____ than yours. (beautiful)

3. BTS ____is__ my favorite band. (be)

4. Linda loves __climbing_____ mountains. (climb)

5. Café and restaurant __are___ my favorite places.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 6 sách Cánh Diều có đáp án. Ngoài ra, website.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tiếng Anh giữa kì 1 lớp 6 khác nhau như:

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh i-Learn Smart World

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button