Giáo Dục

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 6 Global success có đáp án

Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 6 thí điểm có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2021 – 2022 do website.com cập nhật và đăng tải. Đề thi tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 6 sách Kết nối được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 6 Global Success unit 1 – unit 3 giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh 6 do website tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức. 

I. Choose the word which has a different sound in the part underlined. 

1. A. study B. mum C. menu D. subject
2. A. grammar B. start C. part D. sharpener
3. A. villas B. lights C. clocks D. caps
4. A. big B. pick C. thin D. write
5. A. like B. my C. things D. kind

II. Choose the correct answer. 

1. The students can ____________ quietly in the school library.

A. do

B. go

C. have

D. study

2. My grandpa often ___________morning exercises.

A. do

B. does

C. have

D. play

3. Is Peter’s room big ____ small?

A. and

B. but

C. or

D. for

4. This ______ my new friend, Phong.

A. be

B. am

C. are

D. is

5. ________ do you go to school? – By bike.

A. How

B. Why

C. What

D. Which

III. Give the correct form of the word in bracket. 

1. Look! Hung _______ football now. (play)

2. Phong ________ drinking coke. (like)

3. There ______ many flowers in the garden. (be)

4. _____ you often ______ comic books? (read)

5. Children like ___________ cartoon film. (watch)

IV. Reorder the words to make sentences. 

1. do/ get up/ What time/ in the morning/ you/ ?/

___________________________________

2. school/ at/ every day/ My/ 5 p.m/ finishes/ ./

___________________________________

3. does/ teacher/ Where/ live/ your/ ?

___________________________________

4. What/ favorite/ your/ kind of/ is/ music/ ?

___________________________________

5. is/ table/ a bag/ There/ the/ on/ ./

___________________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the word which has a different sound in the part underlined. 

1 – C; 2 – A; 3 – A; 4 – D; 5 – C;

II. Choose the correct answer.

1 – D; 2 – B; 3 – C; 4 – D; 5 – A;

III. Give the correct form of the word in bracket.

1. Look! Hung __is playing_____ football now. (play)

2. Phong ____likes____ drinking coke. (like)

3. There ___are___ many flowers in the garden. (be)

4. ___Do__ you often ___read___ comic books? (read)

5. Children like _______watching____ cartoon film. (watch)

IV. Reorder the words to make sentences.

1 – What time do you get up in the morning?

2 – My school finishes at 5 p.m every day.

3 – Where does your teacher live?

4 – What is your favorite kind of music?

5 – There is a bag on the table.

Trên đây là Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 6 Kết nối tri thức có đáp án. Ngoài ra, website.com đã đăng tải bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 khác nhau như:

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án năm 2021

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button