Giáo Dục

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 4 năm học 2020 – 2021 – Đề 1

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 4 năm học 2020 – 2021 – Đề 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 4 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi website.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2020 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 4, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 4 – Đề 1

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the different main stress

1. A. nationality

B. beautiful

C. difficult

D. wonderful

2. A. Malaysian

B. Australian

C. Vietnamese

D. America

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. apple

B. ant

C. angle

D. ax

2. A. calf

B. leaf

C. lamp

D. lion

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets

1. I often (play) football after school

_________________________________________

2. Kumio (be) from Japan

_________________________________________

3. My sister usually (help) our parents on Sundays

_________________________________________

4. Simon (like) England because it (have) Big Ben

_________________________________________

5. It (be) nice to see you again

_________________________________________

Exercise 4: Choose the best answer

1. Where ______ you from, David?

A. are

B. is

C. am

D. do

2. Hello, my name is David. ______________?

A. What your name

B. What’s you name

C. What is your name

D. What is you name

3. It is glad to meet you, _______.

A. again

B. too

C. late

D. either

4. What _______ are you?

A. national

B. nationalities

C. nationality

D. nationals

5. Where ______ Jenifer _____ from?

A. is – come

B. does – come

C. are – come

D. does – comes

6. ______ do you go swimming? – At weekends

A. What

B. When

C. How

D. Who

7. I help my parents _____ home.

A. at

B. in

C. on

D. with

8. Tony goes to school _______ Monday _______ Friday.

A. to/ to

B. until/ to

C. on/ on

D. from/ to

9. ___________? – I am Japanese

A. Where are you from?

B. Where is your nationality?

C. Where do you come from?

D. What nationality are you?

10. _____ she visit her uncle on Sundays? – No, she ______.

A. Do/ don’t

B. Is/ isn’t

C. Does/ does

D. Does/ doesn’t

Exercise 5: Read and answer the following questions

Jon and Dave are classmates. They like sports and they play baseball every week. They don’t play basketball. After school, Dave often does his homework. Jon often reads books before he goes to bed.

1. Who are Jon and Dave?

_____________________________________________

2. Do Jpn and Dave like sports?

_____________________________________________

3. What do they play every week?

_____________________________________________

4. What does Dave often do after school?

_____________________________________________

5. What does Jon do before he goes to bed?

_____________________________________________

Exercise 6: Translate the following sentences into English

1. Ngày mai là thứ mấy?

_____________________________________________

2. Quốc tịch của anh ấy là gì? – Anh ấy là người Anh

_____________________________________________

3. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai

_____________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 4 – Đề 1

Exercise 1: Choose the word that has the different main stress

1. A

2. C

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. A

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets

1. I often play football after school

2. Kumio is from Japan

3. My sister usually helps our parents on Sundays

4. Simon likes England because it has Big Ben

5. It is nice to see you again

Exercise 4: Choose the best answer

1. A

2. C

3. B

4. C

5. B

6. B

7. A

8. D

9. D

10. D

Exercise 5: Read and answer the following questions

1. They are classmates

2. Yes, they do

3. They play baseball every week

4. He often does his homework after school

5. He often reads books before he goes to bed

Exercise 6: Translate the following sentences into English

1. What day is it tomorrow?

2. What nationality is he? – He is English

3. See you tomorrow

Trên đây website.com đã giới thiệu Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 4 năm học 2020 – 2021 – Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 chất lượng cao (số 1), …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button