Giáo Dục

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 20

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939 tổng hợp lời giải hay, giúp các bạn giải bài tập Lịch sử 9 hiệu quả và chính xác. Đây sẽ là tài liệu hay để học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 9 bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

Bài tập 1 trang 70 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Đại hội VII Quốc tế Công Sản (7-1935) đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là

A. chủ nghĩa phát xít

B. chủ nghĩa tư bản

C. chủ nghĩa đế quốc

D. các thế lực phong kiến

Câu 2. Trước sự xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít và nguy cơ chiến tranh do chúng gây ra, Đại hội VII Quốc tế Cộng Sản đã đề ra chủ trương thành lập ở các nước

A. Mặt trận Đoàn kết

B. Mặt trận Nhân dân

C. Mặt trận Dân chủ

D. Mặt trận cứu nước

Câu 3. Đảng Cộng Sản Đông Dương đã xác định kẻ thù cụ thể, trước mắt của nhân dân Đông Dương trong những năm 1936-1939 là

A. thực dân Pháp và phong kiến tay sai

B. bọn thực dân phản động Pháp và tay sai

C. thế lực phong kiến tay sai cho Tư sản Pháp

D. tư sản Pháp và tư sản mại bản

Câu 4. Nhiệm vụ cụ thể của Cách mạng Đông Dương trong những năm 1936- 1939 được Đảng ta xác định là

A. thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là chống đế quốc và chống phong kiến

B. chống chủ nghĩa phát xít, chống đế quốc Pháp xâm lược

C. chống phát xít, chống chiến tranh, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi các quyền tự do, dân chủ, cơm ao, hoà bình.

D. chống đế quốc pháp và tay sai phản động, đòi tự do, dân chủ

Câu 5. Về hình thức và phương pháp đấu tranh trong những năm 1936-1939, Đảng chủ chương

A. đấu tranh vũ trang là chính, kết hợp với đấu tranh chính trị

B. đấu tranh chính trị bằng lực lượng quần chúng là chủ yếu, hạn chế sử dụng bạo lực

C. triệt để lợi dụng các hình thức đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai.

D. đẩy mạnh phong trào đấu tranh nghị trường để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh vũ trang

Câu 6. Đảng chủ trương thành lập mặt trân nhân dân phản đế Đông Dương để

A. tập hợp đông đảo mọi lực lượng yêu nước dân chủ tiến bộ, đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hoà bình thế giới

B. cô lập, phân hoá kẻ thù chinh của cách mạng là chủ nghĩa Phát xít, các thế lực phản động thuộc địa và tay sai

C. chống lại âm mưu phá hoại của kẻ thù đối với khối đại đoàn kết của các dân tộc Đông Dương

D. khẳng định vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 7. Thực chất phong trào Đông Dương Đại hội là

A. Tập hợp “dân nguyện”, đòi chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân Đông Dương.

B. Đấu tranh đòi thực dân Pháp chấp nhận để các dân tộc Đông Dương được quyền tiến hành các đại hội

C. Sự biểu dương lưc lượng hùng hậu của nhân dân Đông Dương trước phái viên của Chính phủ Pháp và toàn quyên Đông Dương mới.

D. Các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi về chính trị cho nhân dân Đông Dương

Câu 8. Lĩnh vực đấu tranh mới của Đảng trong những năm 1936-1939 là

A. đấu tranh ngoại giao

B. đấu tranh trên lĩnh vực báo trí

C. đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng

D. đấu tranh vũ trang

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

B

C

C

A

A

B

Bài tập 2 trang 72 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

1, [ ] Việc Mặt trận nhân dân Pháp, do Đảng Cộng Sản làm lòng cốt, thắng cử vào nghị viện và nên cầm quyền đã tác động tích cực đến tình hình Việt Nam.

2, [ ] Tháng 3-1938, mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương được thành lập

3, [ ] Đông Dương Đại Hội là phong trào đấu tranh công khai rộng lớn của quần chúng nhằm phản đối chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp cử phái đoàn sang điều tra tình hình thuộc địa ở Đông Dương.

4, [ ] Cuộc mít tinh tại khu Đấu xảo (Hà Nội) nhân ngày Quốc Tế lao động (1-5-1938) là một trong những sự kiện tiêu biểu trong phong trào dân chủ 1936-1939.

5, [ ] Tháng 9-1939, khi chiến tranh thế gioi thứ hai bùng nổ, phong trào dân chủ chấm dứt

Hướng dẫn làm bài:

Đúng 1, 4, 5; sai 2, 3

Bài tập 3 trang 72 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử về phong trào dân chủ 1936-1939 trong bảng sau

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Đại hội VII Quốc tế Cộng Sản

Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử vào Nghị viện và lên cầm quyền ở Pháp

Măt trân dân chủ Đông Dương được thành lập

Cuộc vận động thành Uỷ ban trù bị Đông Dương Đại hội

Các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”… nhân dịp đón phái viên Chính phủ Pháp và toàn quyền mới xứ Đông Dương.

Cuộc bãi công của công nhân công ti than Hòn Gai

Cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh)

Cuộc mít tinh của 2,5 vạn người tại Khu Đấu xảo (Hà Nội)

Hướng dẫn làm bài:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

6/1931

Đại hội VII Quốc tế Cộng Sản

1936

Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử vào Nghị viện và lên cầm quyền ở Pháp

30/10/1936

Măt trân dân chủ Đông Dương được thành lập

Năm 1936

Cuộc vận động thành Uỷ ban trù bị Đông Dương Đại hội

1937

Các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”.. nhân dịp đón phái viên Chính phủ Pháp và toàn quyền mới xứ Đông Dương.

13/11/1936

Cuộc bãi công của công nhân công ti than Hòn Gai

1924

Cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh)

1/5/1938

Cuộc mít tinh của 2,5 vạn người tại Khu Đấu xảo (Hà Nội)

Bài tập 4 trang 73 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy điền tiếp vào bảng sau những yêu sách của mỗi tâng lớp, giai cấp trong phong trào dân chủ 1936-1939.

Giai cấp, tâng lớp

Yêu sách

Công nhân

Nông dân

Công chức, học sinh, tiểu thương, địa chủ

Hướng dẫn làm bài:

Giai cấp, tâng lớp

Yêu sách

Công nhân

Đòi tự do lập nghiệp đoàn, tăng lương, bớt giờ làm, thi hành luật lao động, thực hiện bảo hiểm xã hội, chống đuổi thợ, chống đánh đập, cúp phạt…

Nông dân

Nông dân đòi chia lại ruộng công, chống sưu cao thuế nặng, đòi giảm tô, giảm tức…

Công chức, học sinh, tiểu thương, địa chủ

Công chức, học sinh, tiểu thương, tiểu chủ đòi đảm bảo quyền lợi lao động, ban bố các quyền tự do dân chủ miễn giảm các thứ thuế.

Bài tập 5 trang 73 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Năm 1935, trước nguy cơ của chủ nghĩa Phát xít và cuộc chiến tranh do chúng gây ra, quốc tế cộng sản đã có chủ trương gì?

Hướng dẫn làm bài:

Trước tình hình đó, Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản họp tại Mátxcơva (tháng 7-1935) dưới sự chủ trì của G.Đimitơrốp. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn đầu.

Đại hội xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới chưa phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phátxít.

Nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới lúc này chưa phải là đấu tranh lật đổ chủ nghĩa tư bản, giành chủ nghĩa xã hội, mà là chống chủ nghĩa phátxít, chống chiến tranh, bảo vệ dân chủ và hòa bình.

Để thực hiện nhiệm vụ cấp bách đó, giai cấp công nhân các nước trên thế giới phải thống nhất hàng ngũ của mình, lập mặt trận nhân dân rộng rãi chống phátxít và chiến tranh phátxít.

Đại hội chỉ rõ đối với các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, vấn đề lập mặt trận thống nhất chống đế quốc có tầm quan trọng đặc biệt.

Chủ trương mới do Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản vạch ra phù hợp với yêu cầu chống chủ nghĩa phátxít và chiến tranh, nguy cơ lớn nhất đối với vận mệnh của các dân tộc lúc bấy giờ. Nghị quyết của Đại hội giúp cho Đảng ta trong việc phân tích đúng đắn tình hình mới, từ đó đề ra chủ trương chiến lược và sách lược cách mạng phù hợp với tình hình mới.

Bài tập 6 trang 73 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Trình bày ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936-1939

Hướng dẫn làm bài:

  • Là một phong trào quần chúng rộng lớn có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng.
  • Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đây là cuộc đấu tranh chính trị công khai, hợp pháp, diễn ra rất rộng lớn, chưa từng có trong lịch sử nước ta. Phong trào khẳng định sức mạnh to lớn của quần chúng khi được Đảng phát động và lãnh đạo.
  • Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh này chứng tỏ Đảng trưởng thành hơn trong việc chỉ đạo sách lược cách mạng. Quần chúng giác ngộ hơn về chủ nghĩa Mác-Lênin, được rèn luyện trong những hình thức đấu tranh mới, kể cả đấu tranh chính trị công khai, hợp pháp kết hợp với bán công khai, bán hợp pháp, bất hợp pháp và bí mật. Nhiều cán bộ cách mạng mới được đào tạo qua phong trào, làm cho đội ngũ cách mạng càng thêm đông đảo.
  • Phong trào dân chủ 1936-1939 có tác dụng trong việc động viên, giáo dục , tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh, đồng thời đập tan những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc với những hành động phá hoại của bọn tơrốtkít và các thế lực phản động khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button