Giáo Dục

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 7: Bài tập chương I

Bài tập môn Sinh học lớp 9

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 7: Bài tập chương I được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 6: Thực hành tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 8: Nhiễm sắc thể

Bài tập 1 trang 18 VBT Sinh học 9: Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

A, Toàn lông ngắn

B, Toàn lông dài

C, 1 lông ngắn : 1 lông dài

D, 3 lông ngắn : 1 lông dài

Trả lời:

Lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài

Quy ước: A – lông ngắn a – lông dài

P: Lông ngắn t/c x lông dài

AA aa

G: A a

F1: Aa (100% lông ngắn) => đáp án A

Bài tập 2 trang 18 VBT Sinh học 9: Ở cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm → F1: 75% đỏ thẫm : 25% màu lục

Hãy chọn kiểu gen P phù hợp trong các công thức lai sau

A, P: AA x AA

B, P: AA x Aa

C, P: AA x aa

D, P: Aa x Aa

Trả lời:

A – thân đỏ thẫm a – thân xanh lục

Theo bài ra ta có: thân đỏ thẫm/ thân xanh lục = 75%/25% = 3/1

Vậy kiểu gen của P là Aa (thân đỏ thẫm) x Aa (thân đỏ thẫm) ⇒ đáp án D

Bài tập 3 trang 18 VBT Sinh học 9: Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

P: Hoa hồng x Hoa hồng → F1: 25,1% hoa đỏ; 49,9 % hoa hồng; 25% hoa trắng

Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên?

A, Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng

B, Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng

C, Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ

D, Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng.

Trả lời:

Theo bài ra, tỉ lệ các kiểu hình của F1 là: 25,1% hoa đỏ : 49,9 % hoa hồng : 25% hoa trắng = 1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 hoa trắng ⇒ hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng (tỉ lệ kiểu hình là của hiện tượng trội không hoàn toàn, nhưng không có quy ước hoa đỏ hay hoa trắng là tính trạng trội ⇒ loại A, B, C; chọn D

Bài tập 4 trang 18-19 VBT Sinh học 9: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh.

Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

A, Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa)

B, Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa)

C, Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa)

D, Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (AA

Trả lời

Quy ước: A – mắt đen a – mắt xanh

Để con sinh ra có cả mắt đen (KG: A –) và mắt xanh (KG: aa) thì cơ thể bố và mẹ phải đồng thời cho cả giao tử A và giao tử a ⇒ cả bố và mẹ đều có kiểu hình mắt đen và kiểu gen dị hợp (Aa) ⇒ chọn đáp án B

Bài tập 5 trang 19 VBT Sinh học 9: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả màu đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau thu được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy chọn kiểu gen P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:

A, P: AABB x aabb

B, P: Aabb x AABb

C, P: AaBB x AABb

D, P: AAbb x aaBB

Trả lời:

Bài tập sinh học 9

Xét F2 tổ hợp hai loại tính trạng:

quả đỏ, tròn : quả đỏ, bầu dục : quả vàng, tròn : quả vàng, bầu dục

= 901 : 299 : 301 : 103 = 9 : 3 : 3 : 1= (3:1)x(3:1)

⇒ tính trạng dạng quả và tính trạng màu quả phân li độc lập với nhau.

F2 có 16 tổ hợp ⇒ F1 tạo ra 4 loại giao tử

⇒ kiểu gen F1: AaBb; kiểu hình F1: 100% quả đỏ, dạng tròn

⇒ P: quả đỏ, dạng bầu (AAbb) x quả vàng dạng tròn (aaBB)

⇒ chọn đáp án D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button