Giấy thôi trả lương Mẫu giấy thôi trả lương

Giấy thôi trả lương là biểu mẫu được sử dụng cho cá nhân khi chuyển công tác sang bộ phần khác, hoặc đã nghỉ việc không làm nữa. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu giấy thôi trả lương mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

1. Mẫu giấy thôi trả lương

TÊN ĐƠN VỊ…..

——–

Số:…/….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———****——–

Ngày… tháng…. năm 20.…

GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Họ và tên:…………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………

Nay chuyển đến công tác tại……. theo Quyết định số…… ngày….. tháng….. năm….. của Đơn vị đã trả lương và các khoản phụ cấp đến hết ngày….. tháng….. năm….. theo chi tiết như sau:

– Mã số ngạch:………………………………………………………………

– Hệ số lương:……………………………………………………………..

– Phụ cấp chức vụ:……………………………………………………….

– Phụ cấp khác (nếu có):……………………………………………….

Tổng số tiền:……………………………………………………………….

(Viết bằng chữ: )……………………………………………………………

Các quyền lợi khác: Bảo hiểm xã hội đã đóng hết tháng…..năm…..

Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp BHXH cho Ông/Bà từ ngày….. tháng….. năm….. theo quy định hiện hành.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

2. Một số lưu ý khi viết giấy thôi trả lương

– Viết đầy đủ thông tin họ và tên, thuộc bộ phận, chức vụ gì, nếu nhân viên nghỉ việc thì có ngày nghỉ việc cụ thể,

– Số lượng thanh toán là bao nhiêu, hoặc đã thanh toán hết vào ngày nào

– Nếu chuyển sang chi nhánh khác thì viết rõ thông tin chi nhánh đó

– Cùng với giấy thôi trả lương là việc chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên đó, việc chấm dứt hợp đồng lao động phải có xác nhận đã thực hiện các điều khoản theo quy định của công ty.

– Thời gian phải viết sớm nhất có thể, để 2 bên kịp thời sử lý, không ảnh hương tới bên còn lại

– Giấy thôi trả lương cần có chữ ký ban quản lý và giám đốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *