Không dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư đầu tư mục đích khác


Nguồn cải cách tiền lương 2022

taman.edu.vn mời các bạn cùng theo dõi bài viết Không dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư đầu tư mục đích khác để cùng tìm hiểu về nguồn cải cách tiền lương 2022.

  • Toàn bộ văn bản về cải cách tiền lương từ 01/7/2022
  • Lương hưu, trợ cấp BHXH thay đổi thế nào trong năm 2022?
  • Khác biệt cách tính lương công chức hiện nay và từ 01/7/2022
  • Hướng dẫn mới nhất về dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương 2022

Theo đề xuất trước đó, năm 2022 tiếp tục thực hiện chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương, kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Không dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư đầu tư mục đích khác được Quốc hội nêu tại Nghị quyết 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Theo đó, về cải cách tiền lương, tại Nghị quyết này, Quốc hội có ý kiến như sau:

– Tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2022.

– Không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư cho đầu tư xây dựng cơ bản và các mục đích khác, trừ trường hợp Nghị quyết của Quốc hội cho phép.

– Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng bền vững, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; bảo đảm nguồn lực cho quốc phòng, an ninh, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chịu trách nhiệm về việc các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện đúng quy định trong các Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư cho các mục đích khác, bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo đúng Nghị quyết 27-NQ/TW.

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước cần phải giảm bội chi, trả nợ gốc, sử dụng cho đầu tư phải tập trung cho các dự án lớn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *