Giáo Dục

Lịch sử 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

website xin giới thiệu Lý thuyết Lịch sử lớp 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

A. Lý thuyết Lịch sử 9 bài 23

I. LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ

1. Hoàn cảnh lịch sử

– Tháng 5-1945, phát xít Đức bị đánh bại.

– Tháng 8-1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

* Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào từ ngày 14 đến 15-8-1945 quyết định:

– Phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước khi quân Đồng minh tiến vào.

– Thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.

– Ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.

* Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào ngày 16-8-1945:

– Thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh.

– Lập ra Ủy ban Dân tộc giải phỏng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời sau này) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, qui định Quốc kì, Quốc ca.

– Đại hội vừa bế mạc, Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

– Chiều 16-8-1945, theo mệnh lệnh của ủy ban Khởi nghĩa, một đơn vị quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chi huy xuất phát từ Tân Trào tiến về thị xã Thái Nguyên, mở đầu cuộc Tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước.

II. GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI

– Ngày 15-8-1945, Hà Nội nhận được lệnh khởi nghĩa.

– Đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh đã tổ chức diễn thuyết, rải truyền đơn, biểu ngữ, kêu gọi tổng khởi nghĩa khắp ở Hà Nội.

– Sáng 19-8-1945, nhân dân Hà Nội đã kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức, sau đó đoàn người đã chia nhau chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn, phủ Khâm sai, Toà thị chính, Sở cảnh sát, Trại báo an… Trước khí thế sục sôi của quần chúng, Nhật dù có hơn 1 vạn quân cũng không thể làm gì được. Chính quyền hoàn toàn thuộc về tay nhân dân.

III. GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC

– Từ ngày 14 đến ngày 18-8, bốn tỉnh lị giành chính quyền sớm nhất trong cả nước là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

– Ngày 19-8-1945, Hà Nội giành chính quyền

– Ngày 23-8-1945, Huế giành chính quyền.

– Ngày 25-8-1945, Sài Gòn giành chính quyền.

– Ngày 28-8-1945, cả nước giành được chính quyền.

– Chỉ trong 15 ngày (từ ngày 14 đến ngày 28-8-1945) cuộc tổng khởi nghĩa thành công hoàn toàn trong cả nước.

– Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình-Hà Nội. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM.

– Đối với dân tộc:

Là một biến cố vĩ đại, đã phá tan tầng xiềng xích Pháp – Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến. Việt Nam trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ Cộng hoà, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.

– Đối với thế giới:

Thắng lợi đầu tiên của một nước thuộc địa trong đấu tranh tự giải phóng, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa.

B. Giải Lịch sử 9 bài 23

  • Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 23
  • Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 23
  • Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

C. Trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 23

Câu 1. Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện chủ quan dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía Cách mạng.

B. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.

C. Lực lượng Cách mạng Việt Nam đã được chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm.

D. Cách mạng Việt Nam có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp đấu tranh .

Đáp án: B

Giải thích: Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện là nguyên nhân khách quan.

Câu 2. Nhận xét nào sau đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trạng.

B. Đây là cuộc cách mạng diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình.

C. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.

D. Đây là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

Đáp án: B

Giải thích: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra với sự chuẩn bị lâu dài, trong quá trình đấu tranh có đỏ máu, giằng co giữa các bên chứ không phải bằng phương pháp hòa bình.

Câu 3. Nhận xét nào sau đây về cuộc Cách mạng Tháng Tám là không đúng?

A. Đây là cuộc cách mạng nhân dân có tính chất sâu sắc.

B. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình.

C. Đây là cuộc Cách mạng có tính chất dân chủ điển hình.

D. Đây là cuộc Cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét.

Đáp án: D

Giải thích: Tính bạo lực không thể hiện rõ nét qua Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Câu 4. Nội dung nào không phản ánh đúng những bài học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam có thể rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945?

A. Chớp thời cơ, dựa vào sức mạnh của toàn dân để tiến hành tổng khởi nghĩa.

B. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

C. Tập hợp, tổ chức lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh công khai, hợp pháp.

D. Tổ chức, đoàn kết các lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ta hoạt động bí mật là chủ yếu.

Câu 5. Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay là

A. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.

B. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.

C. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao.

D. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Đáp án: D

Giải thích: Trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ta đã chớp thời cơ Nhật đầu hàng Đông minh để tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Đây là bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong thời kì hiện nay.

Câu 6. Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

A. Nhật đảo chính Pháp đảo chính Đông Dương.

B. Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện.

C. Liên Xô tiêu diệt quân Quan Đông của Nhật Bản đóng ở Mãn Châu.

D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản.

Đáp án: B

Giải thích: SGK trang 92.

Câu 7. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn.

A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn tín cho chính quyền cách mạng.

B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập-khai sinh nước VNDCCH”.

C. Hai địa phương cuối cùng trên cả nước (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành được chính quyền.

D. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước VNDCCH.

Đáp án: B

Giải thích: Sự ra đời của nước VNDCCH đã chấm dứt thời kỳ đô hộ của thực dân Pháp và sự tồn tại gần 1000 năm của chế độ phong kiến ở Việt Nam. Nó hoàn toàn hoàn thành mục tiêu của cuộc Cách mạng tháng Tám.

Câu 8. Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào ngày tháng năm nào?

A. 18-8-1945.

B. 19-8-1945.

C. 20-8-1945.

D. 21-8-1945.

Đáp án: B

Giải thích: SGK trang 93.

Câu 9. Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào?

A. Phạm Tuyên. B. Phong Nhã. C. Nam Cao. D. Văn Cao.

Đáp án: D

Giải thích: SGK trang 93.

Câu 10. Cách mạng tháng Tám đa mở ra cho Việt Nam kỷ nguyên

A. Tiến nhanh trên con đường XHCN.

B. Độc lập và tự do.

C. Giàu mạnh và phát triển.

D. Kỷ nguyên công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Đáp án: B

Với nội dung bài Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về lệnh tổng khởi nghĩa tháng Tám được ban bố, giành chính quyền trong cả nước, ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945…

Như vậy trên đây website đã chia sẻ tới các bạn bài Lý thuyết sử 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm lý thuyết kèm theo bài tập giúp các bạn năm chắc kiến thức từ đó hoàn thiện bài tập mà thầy cô giao cho

Chúng tôi xin giới thiệu nội dung bài Lý thuyết Lịch sử lớp 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Trắc nghiệm Lịch sử 9, Giải Vở BT Lịch Sử 9, Tài liệu học tập lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button