Mẫu 01: Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung hình

Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung hình là mẫu được ban hành theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg quy định về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung hình là gì?

Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung hình là mẫu lập ra là để gửi lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã /phường/thị trấn xin rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung bình do ảnh hưởng bởi thiên tai (hạn hán , lũ lụt , bão, giông lốc , sóng thần); môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động………..

2. Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung hình

Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung hình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ …1

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã /phường/thị trấn …….

Họ và tên : …………………………………………., Giới tính ( 1 : Nam; 2: Nữ) : …………………

Sinh ngày ………………… tháng ………… năm ……………, Dân tộc: …………………

Số CCCD/CMND: ………………………………….. Ngày Cấp: ………. /… ……… / ……………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………..

Thông tin các thành viên của hộ:

TT

Họ và tên

Giới tính (1: Nam; 2: Nữ)

Ngày, tháng, năm sinh

Quan hệ với chủ hộ (Chủ hộ/vợ/chồng/bố/mẹ/con…)

Tình trạng (Có việc làm/ Không có việc làm/ Đang đi học)

01

02

03

Lý do đề nghị 2 : ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…., ngày …. tháng…. năm ….
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên )

___________________

1 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung bình.

2 Hộ gia đình đề nghị rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo vì các lý do như:

– Bị ảnh hưởng bởi thiên tai (hạn hán , lũ lụt , bão, giông lốc , sóng thần); môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động, tai nạn giao thông , bệnh tật nặng ; rủi ro về kinh tế (chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu như nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất , mất mùa , dịch bệnh); rủi ro về xã hội (bị lừa đảo , là nạn nhân của tội phạm)…

– Có biến động về nhân khẩu trong hộ gia đình (có thêm con, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình, lao động chính trong hộ bị chết …).

3. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm như sau:

  • Định kỳ mỗi năm 01 lần: Thực hiện từ ngày 01/ 9 đến hết ngày 14/12 của năm;
  • Thường xuyên hằng năm: Mỗi tháng 01 lần, thực hiện từ ngày 15 hằng tháng.

Thời gian xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thực hiện từ ngày 15 hằng tháng.

Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm gồm: 1Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát; 2- Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình; 3- Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát; 4- Niêm yết, thông báo công khai; 5- Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 6- Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Trong đó, về tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát, thành phần cuộc họp: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn (chủ trì họp), Bí thư Chi bộ thôn, đoàn thể, rà soát viên và một số đại diện hộ gia đình qua rà soát, hộ gia đình khác; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát.

Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát (chủ yếu tập trung vào các hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo). Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại theo quy định; kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện của các hộ dân (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã).

Trên đây là Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung hình cùng quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *