Mẫu báo cáo công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2021

Mẫu báo cáo công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2021 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác 9 tháng đầu năm và nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

1. Mẫu báo cáo công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2021 số 1

HUYỆN ỦY …………..
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 04- BC/BTGHU

….., ngày … tháng …. năm 20….

BÁO CÁO 
Công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2021

1. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyến giáo

* Công tác khoa giáo

– Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ các hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sao gửi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên theo yêu cầu; đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và huyện trên lĩnh vực tuyên giáo. Báo cáo việc tiếp nhận, triển khai Đề án sách xã, phường, thị trấn; kết quả công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp; kết quả công tác văn hóa, văn nghệ đại hội đảng các cấp; kết quả chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Công an huyện giai đoạn 2020 – 2025…

– Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết 11 năm thực hiện Chỉ thị 46 CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; báo cáo tổng kết 11 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Kế hoạch việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy định 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị “về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”; kế hoạch triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/11/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Kết luận số 76 – KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; kế hoạch tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng”. Tham mưu đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện.

* Công tác giáo dục lý luận chính trị

– Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban đã tập trung phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu cho cấp ủy tổ chức hội nghị học tập quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của huyện; hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2021. Thẩm định, theo dõi, đôn đốc công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện theo kế hoạch đã được Ban Thường vụ phê duyệt từ đầu năm; kết quả trong 9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã mở được … lớp với …. học viên, trong đó:

+ 01 lớp nhận thức về Đảng đợt I cho … học viên.

+ 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I cho … học viên.

+ 01 bồi dưỡng nghiệp vụ dân chủ cơ sở cho … học viên.

+ 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền cho …. học viên.

+ 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho … học viên.

+ 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở cho … học viên.

+ 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 cho … học viên.

+ 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nông thôn mới cho … học viên.

+ 01 lớp Cựu chiến binh cho … học viên.

+ 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận cơ sở cho … học viên.

+ 01 lớp bồi dưỡng công tác Người cao tuổi cho … học viên.

+ 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh niên cho … học viên.

+ 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nông dân cơ sở cho … học viên.

+ 01 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện … nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho … học viên.

+ 09 lớp chính trị hè năm 2020 cho … học viên.

* Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

– Hướng dẫn các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa như: Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về văn học, nghệ thuật; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Sửu 2021; kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng…

– 9 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã tổ chức được … đêm diễn văn nghệ tại các xã và … chương trình văn nghệ tại lễ mitting chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021); 01 Hội thi văn nghệ quần chúng chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện …… lần thứ …, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức lễ hội bánh chưng xanh năm 2021 tại cụm … xã …., …. và ….. Tổ chức … giải thể thao và tham gia thi đấu thể thao do tỉnh tổ chức. Đồng thời, các xã đã tổ chức văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Công tác lịch sử Đảng

– Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, các chi bộ trường học trực thuộc Huyện ủy tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động ngoại khóa để giới thiệu về lịch sử đảng bộ tỉnh và đất nước… đến học sinh; nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước trong học sinh.

– Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả thực thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng”; đồng thời biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ huyện …. nhiệm kỳ 2020 – 2025..

2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

– Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã cụ thể hóa các văn bản sát, hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để chỉ đạo, triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ban hành các văn bản để hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện. Thực hiện chuyên đề năm 2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chuyên đề đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Giới thiệu các gương điển hình tiên tiến để cấp trên biểu dương, khen thưởng, nhân rộng trong Nhân dân. Thực hiện tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện bằng hai thứ tiếng phổ thông và tiếng K’Ho.

– Bên cạnh đó, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện.

– Tính đến nay, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề 2021 đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập, lao động, sản xuất theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân.

3. Công tác tuyên truyền

– Trong 9 tháng đầu năm 2021, thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước và địa phương hàng tháng, gắn với tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện, tỉnh những tháng đầu năm 2021; tuyên truyền mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Sửu 2021; các hoạt động kỷ niệm 91 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021); đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, địa phương nhiệm kỳ 2020 – 2025, gắn tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025; cung cấp cho các tổ chức cơ sở đảng tài liệu phục vụ Đại hội Đảng các cấp tỉnh …. (nhiệm kỳ 2020-2025); hướng dẫn thực hiện các nghi thức trang trí, khánh tiết, khai mạc, bế mạc Đại hội Đảng các cấp; hướng dẫn các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và thay mới các pa nô, khẩu hiệu, áp phích đã cũ, có nội dung tuyên truyền phù hợp tại các trục đường chính đảm bảo việc tuyên truyền đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan thông tin lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào văn kiện đại hội đảng các cấp; thông tin về tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; thông tin về tình hình an ninh trật tự tại xã …, huyện …., thành phố ….; thông tin đối ngoại về thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; hướng dẫn tuyên truyền về công tác tuyên truyền biển, đảo, công tác thông tin đối ngoại, công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2021. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng phổ biến tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống Ngành tuyên giáo qua VCnet, Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ và Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 15, năm 2020 – 2021 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân; hướng dẫn quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” và quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh …. lần thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ … – năm 2021; thực hiện hướng dẫn chuyên đề 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021); 91 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (23/9/1945-23/9/2021)…

– Thực hiện các trang tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid -19, dịch bạch hầu trên địa bàn và 05 chương trình đặc biệt tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

– Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, tiến hành thay mới các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn đã cũ và có nội dung tuyên truyền phù hợp với chủ đề đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo kết quả tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện. Tham gia các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8).

– Nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp; đồng thời tổng hợp, biên tập các bài viết về kinh tế, văn hóa, xã hội, gương điển hình tiên tiến của địa phương đăng trên webside của Đảng bộ huyện.

– 9 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã xây dựng, thay mới …. pa nô; in ấn và treo …. m băng rôn các loại; … m áp phích; treo …. lượt cờ các loại; trang trí … maket; … lượt xe loa tuyên truyền; nhập …. bản sách phục vụ công tác thư viện. Thực hiện … chương trình phát thanh tiếng phổ thông với …. tin: … phóng sự, … phỏng vấn chuyên đề; … chương trình tiếng K’Ho với … tin, … phóng sự, ghi nhanh; 05 chương trình đặc biệt (trong đó 04 chương trình về Đại hội, 01 chương trình về khai giảng năm học mới 2021 – 2022); xây dựng và đưa … tin bài về phòng chống Covid-19 trong tình hình mới trên đài truyền thanh huyện; thực hiện photo và phát … bộ tờ rơi về hướng dẫn sử dụng ứng dụng Ncovi và Bluezone cho người dân; …/… xã đã thực hiện pano tuyên truyền trực quan về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Tiếp phát sóng các chương trình do đài truyền thanh – truyền hình Lâm Đồng và Đài tiếng nói Việt Nam thực hiện. Đăng tải hơn … bài viết, tin, ảnh về tình hình kinh tế, văn hóa, chính trị địa phương và … văn bản quy phạm pháp luật trên các trang website của huyện.

4. Công tác tham mưu Ban Chỉ đạo … huyện, đội ngũ Báo cáo viên, công tác dư luận xã hội

* Công tác tham mưu Ban Chỉ đạo … huyện

– 9 tháng đầu năm 2021, Ban đã tham mưu Ban Chỉ đạo 35 huyện xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2021; Quy chế làm việc và bổ sung, kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn việc tạo, sử dụng các trang fanpage trên mạng xã hội nhằm phản bác lại các âm mưu của các thế lực thù địch trên địa bàn; phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 Công an huyện và lực lượng 47 của Ban Chỉ huy quân sự huyện nắm bắt các đối tượng trong và ngoài địa bàn để theo dõi, xử lý kịp thời khi xảy ra các vấn đề phát sinh. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kiểm tra các địa điểm kinh doanh internet, thực hiện đấu tranh, gỡ bỏ các bài viết, thông tin sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước do cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn đăng nhập, chia sẻ (nếu có).

| – Ban đã tham mưu Ban Chỉ đạo 35 huyện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân đối với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch…, qua đó góp phần bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, tư tưởng trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an huyện trong công tác an ninh tư tưởng trên địa bàn huyện thông qua trao đổi điện thoại hoặc báo cáo hàng quý để tổng hợp, báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy khi có các vấn đề phát sinh.

* Hoạt động Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội

– Hiện nay, đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong Nhân dân để kịp thời định hướng tuyên truyền,

– Đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội huyện đã chủ động nắm bắt thông tin, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, nhất là về tình hình dịch bệnh, công tác nhân sự của Đảng, địa phương thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng các cấp; báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để Ban tổng hợp, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời chỉ đạo các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Phối hợp điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện.

– Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên chưa thật sự đạt yêu cầu đề ra. Kỹ năng triển khai nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số báo cáo viên còn hạn chế. Đối với đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội lượng thông tin cung cấp ít, đôi lúc chưa kịp thời.

– Chưa tiến hành kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 do chờ kiện toàn một số chức danh chủ chốt của huyện.

II. Đánh giá chung

– Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy những nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tuyến giáo, cơ bản bảo đảm yêu cầu về nội dung, chất lượng và tiến độ; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chủ động tham mưu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, gắn với triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo trở thành nề nếp trong sinh hoạt hàng ngày trong cộng đồng dân cư.

– Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã được, công tác tuyên giáo thời gian qua vẫn còn một số hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền có lúc chưa kịp thời. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đôi lúc còn bị động. Công tác theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cơ sở chưa được thường xuyên.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo những tháng cuối năm 2021

1- Tham mưu xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, học tập và sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, kế hoạch… của Đảng các cấp trong lĩnh vực tuyến giáo.

2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước, trong và sau đại hội để tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời lãnh đạo và định hướng dư luận.

3- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”,

– Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; Báo cáo viên huyện ủy và đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

4- Hướng dẫn, phối hợp với khối khoa giáo huyện tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động liên quan đến lĩnh vực của ngành, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo ngành mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 03 tháng cuối năm 2021.

5- Phối hợp với các Ban và Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc và thẩm định nội dung, kế hoạch mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Ngoài ra, thực hiện một số nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; sự chỉ đạo, phân công của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Nơi nhận:

– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

– Thường trực Huyện ủy,

– Văn phòng và các Ban của Huyện ủy,

– Lưu VPHU.

KÍ THAY TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu báo cáo công tác 9 tháng đầu năm Ban Tuyên Giáo số 2

ĐẢNG BỘ TỈNH …………….

HUYỆN ỦY ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ………………

…………., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO
Kết quả công tác 9 tháng đầu năm,
nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Chín tháng đầu năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng gặp những khó khăn, thách thức. Trong điều kiện đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Kết quả trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

I- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI

1- Công tác xây dựng Đảng

a- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2021, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ. Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện 02 Nghị quyết, 02 Chỉ thị, 02 Thông tri và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực. Tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy ban hành sau đại hội đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng thời gian quy định.

Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình phát triển kinh tế xã hội, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ …….., nhiệm kỳ ……………… Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã ……………….. về tình hình đơn khiếu nại tố cáo trên địa bàn xã; tổ chức Đoàn tham quan, khảo sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số mô hình kinh tế; các hội viên, đoàn viên làm kinh tế thuộc các hội, đoàn thể phụ trách. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: công tác GPMB, xây dựng nông thôn mới, phát triển đàn bò sữa, cải cách thủ tục hành chính…

b- Công tác chính trị, tư tưởng

Công tác chính trị, tư tưởng đã bám sát vào định hướng của Trung ương, của tỉnh gắn với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện lớn của đất nước, địa phương; tập trung tuyên truyền thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ …….;

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt việc tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đảm bảo chất lượng, thời gian theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy. Phát động, tổng kết và trao giải cho 6 tập thể, 11 cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của nhà hoạt động cách mạng tiền bối …………………..

Tổ chức 8 hội nghị báo cáo viên với 400 đại biểu; mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 143 đảng viên mới và 04 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 175 quần chúng. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và công tác dư luận xã hội cho 125 đại biểu là báo cáo viên và cộng tác viên.

c- Công tác tổ chức, cán bộ

Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết và chỉ đạo các cấp ủy tổng kết công tác xây dựng TCCS Đảng TSVM 5 năm (giai đoạn 2016-2020) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện các quy trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện và xã, thị trấn, nhiệm kỳ ………… Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, nhiệm kỳ …………… và những năm tiếp theo. Kiện toàn, điều động, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ theo đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ.

Tổ chức các hội nghị tọa đàm với bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giải thể 01 chi bộ cơ sở; thành lập mới chi bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ. 9 tháng đầu năm, Đảng bộ kết nạp được 98 đảng viên, xóa tên 06 trường hợp, chuyển đảng chính thức cho 90 đồng chí, tặng huy hiệu Đảng cho 312 đảng viên.

d- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Cấp ủy, UBKT các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Chín tháng, cấp ủy huyện tổ chức 01 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát 14 TCCSĐ5; cấp ủy cơ sở kiểm tra 43 TCĐ, giám sát 47 TCĐ và 02 đảng viên. UBKT Đảng ủy kiểm tra 02 đảng viên và 01 TCĐ khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT từ huyện đến cơ sở kiểm tra 36 TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 21 TCĐ cấp dưới thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 15 TCĐ và 86 đảng viên; tiếp nhận 03 đơn tố cáo 04 trường hợp. Cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật đối với 18 đồng chí bằng các hình thức: cách chức 01, khai trừ 08, cảnh cáo 01, khiển trách 08.

e- Công tác dân vận

Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa …….. và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ ……… Triển khai xây dựng điểm mô hình “Dân vận khéo” năm 2021 trên địa bàn huyện.

2- Lãnh đạo công tác chính quyền

HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh của HĐND, UBND theo đúng qui định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện, nhiệm kỳ ……….. theo luật định. Thường trực HĐND, các ban của HĐND tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch.

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đánh giá, nhân rộng các đề án, mô hình sản xuất nông nghiệp, giai đoạn …………………. Sơ kết …… năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/12/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2020-2025; tổng kết 25 năm thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên (1996-2021); 15 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn ………………; sơ kết 5 năm thực hiện mô hình “3 giảm, 4 giữ”; đánh giá 4 năm triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp.

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 15 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội huyện …………. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN”, “Tháng hành động vì trẻ em” và phát động gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện …………… nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa chất độc Da cam ở Việt Nam.

3- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội

MTTQ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ …………….; hướng dẫn quy trình bầu Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, phó Trưởng thôn, nhiệm kỳ ……………. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu thanh niên xung phong cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ …………..

Hội Nông dân tổ chức hội thi Nhà nông đua tài cấp huyện năm 2021; tổng kết 5 năm phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn ……………..”; tích cực vận động hội viên thực hiện các mô hình trong nông nghiệp: mô hình cấy lúa bằng máy, cải tạo vườn tạp. Hội Liên hiệp phụ nữ tập trung tuyên truyền, đối thoại chính sách về luật BHXH, BHYT cho cán bộ hội và hội viên. LĐLĐ tổ chức phát động Tháng công nhân; tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá và trật tự an toàn giao thông. Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội. Hội Cựu Chiến binh tổ chức bàn giao 02 nhà tình nghĩa cho hội viên xã ……………………; triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ ……………………… Hội Chữ thập đỏ tuyên truyền hiến máu nhân đạo đợt 1, thu được 183 đơn vị máu, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong vận động được 665 triệu đồng, Hội đã hỗ trợ xây mới, sữa chữa 19 nhà tình nghĩa cho các hội viên (trong đó có 4 nhà tình nghĩa cho hội viên Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh) với số tiền 600 triệu đồng và tặng 60 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội Khuyến học vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tặng vật chất, thiết bị cho các trường học với tổng số tiền trên 600 triệu đồng; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với số tiền trên 200 triệu đồng.

II- KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

1- Phát triển kinh tế

– Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt …… tỷ đồng, bằng …..% so với kế hoạch 2021. Toàn huyện gieo cấy được ……. ha lúa, vượt ……….% kế hoạch. Chăn nuôi ổn định, không để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo, rà soát đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là ……. xã đăng ký đạt chuẩn năm ….. Toàn huyện làm được ……….. km đường trục chính nội đồng.

– Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt …….. triệu đồng, bằng …% so với kế hoạch năm 2021.

– Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt … tỷ đồng, đạt …% kế hoạch năm. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt … triệu USD, đạt … % kế hoạch năm.

– Tập trung khai thác các nguồn thu, các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt  … tỷ đồng, đạt … % dự toán năm (thu tiền sử dụng đất đạt … tỷ đồng, đạt … % so với kế hoạch).

– Thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất huyện ……. giai đoạn ………… theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường.

2- Văn hóa – xã hội

Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện các công tác quản lý nhà nước về văn hóa và thông tin truyền thông, nhất là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Tham dự các hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt nhiều giải cao.

Chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc quản lý nhà nước về hành nghề y, dược, mỹ phẩm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế … %.

Các chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được bảo đảm theo quy định. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm; công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội chú trọng. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo.

III- CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH, NỘI CHÍNH

Triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ Quân sự quốc phòng địa phương và An ninh trật tự năm 2021. Hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho … công dân tuổi …; đón nhận … quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn chỉnh biên soạn cuốn:“Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện …., giai đoạn ……”. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương. 9 tháng, toàn huyện xảy ra … vụ phạm pháp hình sự (giảm … vụ so với cùng kỳ); phát hiện, bắt giữ … vụ với … đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; … vụ buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng hóa không có nhãn mác; … vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra … vụ, làm chết … người (giảm … người), bị thương … người (giảm … người); tai nạn xã hội khác xảy ra … vụ, chết … người, … vụ cháy. Xử phạt … trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm, … ô tô chở VLXD vi phạm với tổng số tiền hơn … đồng.

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, học tập các bộ luật, luật trong lĩnh vực tư pháp có hiệu lực từ ngày ………………. Tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2021. 9 tháng, toàn huyện tiếp và đối thoại với … lượt công dân (trong đó, tại trụ sở UBND huyện là 178 lượt người; tại UBND các xã, thị trấn là … lượt); tiếp nhận … đơn khiếu nại, tố cáo, thỉnh cầu; đã giải quyết …/… vụ, việc khiếu nại, tố cáo đạt …%; …/… đơn kiến nghị, thỉnh cầu đạt …%; còn tồn … vụ.

IV- Một số hạn chế và nguyên nhân

1- Một số hạn chế

– Chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ, nhất là ở thôn, xóm còn hạn chế; việc tạo nguồn, phát triển đảng viên mới gặp khó khăn, đặc biệt là ở thôn xóm và trong các doanh nghiệp. Một số cấp ủy và UBKT cơ sở chưa chủ động tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

– Tính tiên phong gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương …., Chỉ thị ………của Bộ Chính trị thiếu nghiêm túc.

– Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là ở cấp ủy Đảng cơ sở còn chậm, hiệu quả thấp.

– Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở một số địa phương hiệu quả chưa cao…

– Cải cách hành chính tuy đạt được một số kết quả, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhất là việc áp dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

– Việc nhân rộng các mô hình sản xuất trong nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao còn chậm.

– Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa được thực hiện quyết liệt, nhất là quản lý nhà nước về đất đai.

– Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội có thời điểm vẫn diễn biến phức tạp.

2- Nguyên nhân của những hạn chế

– Công tác lãnh đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, cũng như triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên còn lúng túng. Vai trò của người đứng đầu cấp ủy ở một số nơi chưa thực sự được phát huy. Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện có nơi còn biểu hiện tính hình thức, bệnh thành tích.

– Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành trong thực hiện một số việc còn chưa kịp thời, linh hoạt; còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy.

– Năng lực, trình độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá chung: 9 tháng đầu năm 2021, kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tăng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, tập trung chỉ đạo … xã đăng ký đạt chuẩn năm 2021. Giá trị sản xuất nông nghiệp và công nghiệp tăng trưởng khá. Công tác GPMB các dự án, công tác xây dựng cơ bản được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt. Văn hoá – xã hội diễn ra sôi động, chất lượng giáo dục được giữ vững, đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được củng cố. Tư tưởng của đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tin tưởng, phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa ……và HĐND các cấp, nhiệm kỳ ……..

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1- Tuyên truyền kỷ niệm … năm ngày truyền thống của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các ngày kỷ niệm của các ngành, hội đoàn thể năm 2021. Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2- Triển khai thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021; tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

3- Tiếp tục thực hiện các quy trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo đối với các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy. Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và các chi bộ cơ sở.

4- Chỉ đạo hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2021 theo chương trình đã đề ra. Đôn đốc thực hiện các thông báo kết luận, kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Chuẩn bị nội dung phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT cấp trên.

5- Tập huấn công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

6- Tổ chức các cuộc tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND huyện với cử tri. Tổ chức tốt Kỳ họp thứ ….., HĐND huyện khóa ……, nhiệm kỳ …….. Thường trực và các ban của HĐND huyện hoàn thành các cuộc giám sát theo kế hoạch.

7- Chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị rà soát đánh giá hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2021, làm cơ sở đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức bầu Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ ………………., đảm bảo đúng định.

8- Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện tổ chức tổng kết nhiệm kỳ ……….. Hội Chữ thập đỏ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021.

9- Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa mùa; phấn đấu diện tích gieo trồng cây vụ Đông trên đất hai lúa đạt …. ha. Rà soát, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận … xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

10- Hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng các xã

11- Tiếp tục rà soát, xử lý các tồn, sót theo kết quả kiểm tra thực hiện Kế hoạch ……………….D về xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, lan cạp.

12- Phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2021. Đẩy mạnh công tác thu nợ đọng, không để nợ mới phát sinh. Cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kê khai, nộp thuế.

13- Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam đối với 08 trường trung học cơ sở; 100% các trường THCS thực hiện thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn Quốc gia trong năm học ……….

14- Làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu di tích trên địa bàn huyện. Kết hợp du lịch lễ hội với du lịch làng nghề, gắn với phát triển các hoạt động dịch vụ du lịch.

15- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho … đơn vị xã, thị trấn: …………….. đạt mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức phúc tra, rà soát số lượng, chất lượng nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS và tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

16- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm tình hình an ninh trật tự các khu, cụm công nghiệp. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm…Duy trì hiệu quả hoạt động các cụm liên kết đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh. Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “3 quản, 3 biết”; mô hình “khu, cụm công nghiệp an toàn về ANTT”…Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP-ĐU

T.M HUYỆN ỦY

PHÓ BÍ THƯ

3. Kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác Tuyên giáo của huyện … cơ bản đạt kết quả tốt; tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy: chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng; công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; chỉ đạo việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”; Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; công tác giữ gìn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 60-CTr/HU ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời lựa chọn các tập thể, cá nhân đề nghị tỉnh biểu dương, khen thưởng, cùng với đó là tiến hành rà soát các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đề biểu dương, khen thưởng cấp huyện…

Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy mở 01 lớp cho 96 quần chúng ưu tú tham gia học tập lớp đối tượng đảng; 01 lớp giáo dục Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho 110 học viên; 02 lớp chuyên đề Tôn giáo và chính sách tôn giáo cho 215 học viên; Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ngành, cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, tăng cường nắm tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các luận điệu sai trái thù địch trong tình hình mới. Công tác Tuyên truyền trực quan: đã có Băng rôn: 1.509 lượt Pa nô, băngzôn, Cụm tranh cổ động: 62 cụm = 1.185 m2. Tin bài phát trên hệ thống Đài truyền thanh, truyền hình của huyện và của các xã, thị trấn: 593 tin bài. Thời lượng tin mục, bản tin phát sóng: 2 lần/ ngày = 25.560 phút. Tuyên truyền lưu động: 320 cuộc = 19.200 phút. Duy trì thường xuyên việc cập nhật, đăng tin, bài trên Trang Thông tin điện tử và mạng xã hội huyện. Trong 6 tháng, đã tổ chức 4 kỳ hội nghị Báo cáo viên cho 160 lượt báo cáo viên tham gia, với các nội dung chủ yếu liên quan đến công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác thi, tuyển sinh năm 2021.

Đặc biệt về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tài khoản Facebook của Ban Tuyên giáo đã tăng cường kết nối, tương tác với tài khoản của tỉnh để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; số người truy cập và theo dõi trang Facebook của Ban Tuyên giáo Huyện ủy ngày càng tăng.

Công tác khoa giáo được quan tâm, huyện đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Đội ngũ y, bác sỹ thực hiện tốt công tác lấy mẫu xét nghiệm, điều trị, chăm sóc các trường hợp cách ly trên địa bàn, đồng thời tích cực vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế và khai báo y tế điện tử trên ứng dụng NCOVI, cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc BluZone, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, trong đó thực hiện tốt 5K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế); hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân được duy trì tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện các trương trình y tế Quốc gia; duy trì tiêm chủng định kỳ cho các cháu trong độ tuổi; Vấn đề an toàn thực phẩm được quan tâm, không có vụ ngộ độc thực phẩm nào diễn ra trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán.

Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm việc thực hiện Chỉ thị. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có nhiều cố gắng tích cực tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

4. Mẫu báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021 của ban tuyên giáo

báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm của ban tuyên giáoMẫu báo cáo công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm

Trên đây là Mẫu báo cáo công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2021 là biểu mẫu thủ tục hành chính trong mục Biểu mẫu. Mời các bạn tham khảo thêm:

  • Mẫu báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý
  • Mẫu báo cáo công tác chi bộ năm 2021
  • Mẫu báo cáo sơ kết học kỳ I công tác chữ thập đỏ trường học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *