Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là tài liệu được lập ra để ghi chép lại toàn bộ quá trình họp chuyên môn của giáo viên tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ.

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt động Giáo viên cùng nhau học tập từ thực tế việc học của học sinh. Ở đó, Giáo viên cùng nhau thiết kế kế hoạch bài học, cùng dự giờ, quan sát, suy ngẫm và chia sẻ (tập trung chủ yếu vào việc học của học sinh) bài học. Đồng thời đưa ra những nhận xét về sự tác động của lời giảng, các câu hỏi, các nhiệm vụ học tập mà Giáo viên đưa ra, có ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Trên cơ sở đó, Giáo viên được chia sẻ, học tập lẫn nhau, rút kinh nghiệm và điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học vào bài học hằng ngày một cách hiệu quả. Việc Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học rất cần lập thành biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học để ghi nhận lại quá trình sinh hoạt đó.

1. Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là gì?

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là mẫu biên bản ghi chép lại các nội dung và thông tin về sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

2. Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học để làm gì?

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là mẫu biên bản để ghi nhận và làm căn cứ cho quá trình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Việc giáo viên sử dụng biên bản sinh hoạt chuyên môn dựa theo nghiên cứu ở các bài học để dạy học sinh của mình, mục đích chính là để có thể ghi nhận lại một các chi tiết quá trình mà giáo viên sinh hoạt chuyên môn, cũng như là căn cứ để khi nào có việc kiểm tra đột xuất chất lượng dạy học, sẽ có bằng chứng thể hiện quá trình cố gắng thay đổi để tìm kiếm phương pháp dạy hiệu quả nhất.

3. Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

3.1. Biên bản sinh hoạt triển khai kế hoạch

TRƯỜNG ………………………….

TỔ KHỐI……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng ….. năm 2021

BIÊN BẢN HỌP SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

(Lần 1)

Hôm nay vào lúc….giờ…..ngày ……tháng……năm 2021. Tại văn phòng trường ………………..diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Thành phần tham dự: …………………………………………………………………

Vắng: …………………………………………………………………………….……..

Người chủ trì: ……………….. ……………………………………Chức vụ: Tổ trưởng

NỘI DUNG

1- Đ/chí …………………..Tổ trưởng chuyên môn triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

Căn cứ Kế hoạch đã đề ra về việc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, do đó tổ khối yêu cầu giáo viên trong khối cùng chọn một bài dạy để tiến hành soạn thống nhất phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

Các thành viên trong tổ lắng nghe nội dung và tiến hành thảo luận để lựa chọn bài dạy minh họa.

+ Đ/c……………….đề xuất chọn bài :………………………………………….

+ Đ/c đã giải thích lý do chọn nội dung: Nội dung bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh, dễ triển khai hình thức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất lăng lực học sinh. Đồng thời có nhiều tư liệu hỗ trợ bài dạy hơn các bài khác trong tuần.

+ Các thành viên trong tổ đã nhất trí với đề xuất trên của đồng chí:…………………

Sau khi lắng nghe các thành viên trong tổ đề xuất chọn bài dạy minh họa, giải thích lí do chọn bài, tổ trưởng chuyên môn đồng ý và kết luận:

+ Giao cho đồng chí:………………………… tiến hành soạn bài:………………………………

+ Dự kiến thời gian dạy minh họa :………………..

+ Trước thời gian dạy, tổ sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thảo luận nội dung, phương pháp dạy.

Buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học kết thức vào lúc………giờ cùng ngày có các thành viên trong tổ cùng tham gia và nhất trí.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

  • Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên năm 2021 – 2022

3.2. Biên bản tổ chức dạy minh họa và dự giờ

TRƯỜNG………………..

TỔ KHỐI……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng ….. năm 2021

BIÊN BẢN HỌP SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

(Lần 2)

Hôm nay vào lúc….giờ…..ngày ……tháng……năm 2021. Tại văn phòng trường ………………..diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Thành phần tham dự: ……………………………………………………….….

Vắng: ……………………………………………………………………………..

Người chủ trì: ………………………………………………… Chức vụ: Tổ trưởng

NỘI DUNG

1- Đ/chí …………………..Tổ trưởng chuyên môn triển khai nội dung buổi sinh hoạt:

Căn cứ kết luận tại cuộc họp lần thứ nhất về thống nhất chọn đồng chí:……………. Soạn bài:…………………..

Nay Tổ trưởng chuyên môn yêu cầu đồng chí nêu rõ nội dung, mục tiêu, phương pháp dạy để tổ thảo luận và góp ý.

2- Đ/chí ………………. (Người dạy) nêu rõ tên bài, mục tiêu bài dạy:

a-Tên bài: ………………………………..

Kiểu bài: ……………………………..

b- Mục tiêu

1. Kiến thức – Kĩ năng: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

2. Phẩm chất:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

3. Năng lực:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

4- Thống nhất Nội dung, phương pháp dạy:

Những nội dung thống nhất giáo án:

– Chuẩn bị GV và HS:

GV: Soạn bài, SGK, phiếu học tập, máy tính, máy chiếu.

HS: Soạn bài theo câu hỏi hướng dẫn tìm hiểu.

– Phương pháp, kỹ thuật dạy học:

+ Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình, hoạt động nhóm, đặt và giải quyết vấn đề, động não.

+ Kỹ thuật chia nhóm.

– Phương tiện dạy học: máy tính, máy chiếu, SGK

– Phân bổ thời gian:

Ổn định lớp: 1 phút

Hoạt động 1: Khởi động

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức kỹ năng

Thảo luận nhóm:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Thảo luận nhóm:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

5. Giáo viện dạy minh họa: 

Lớp dạy: ……………………………………

Dự kiến thời gian dạy minh họa: ……………………………..

Biên bản kết thúc vào lúc …..giờ …….cùng ngày.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

3.3. Biên bản sinh hoạt thảo luận rút kinh nghiệm, tổng kết

TRƯỜNG………………..

TỔ KHỐI……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng ….. năm 2021

BIÊN BẢN THẢO LUẬN GIỜ DẠY SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

(Lần 3)

Hôm nay vào lúc….giờ…..ngày ……tháng……năm 2021. Tại văn phòng trường ………………..diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Thành phần tham dự: ……………………………………

Vắng: …………………………………………………………

Người chủ trì: …………………. Chức vụ: Tổ trưởng

NỘI DUNG

Đồng chí Tổ trưởng chuyên môn tiến hành chỉ đạo các thành viên trong tổ Thảo luận suy ngẫm về giờ dạy sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

– Người thực hiện giờ dạy: ……………….

– Tên bài dạy: …………………………………

1- Đồng chí ……………………. trình bày cảm nhận

+ Giờ dạy cơ bản đã đạt được kiến thức cần truyền thụ, học sinh đã nắm được kiến thức của bài học.

+ Đã khai thác được các hoạt động của học sinh cần phải làm. Về phía giáo viên, cơ bản đã truyền đạt được nội dung kiến thức theo dự định.

+ Các nhóm đã tích cực hoạt động đưa ra các câu trả lời và cùng nhau thảo luận giữa các nhóm.

+ Các tình huống xảy ra trong giờ học cơ bản nằm trong dự kiến của người dạy.

+ Diễn biến toàn bộ quá trình bài dạy minh họa:

– Gv kiểm tra kết hợp với giới thiệu bài mới

– Gv hướng dẫn HS tìm hiểu về tác giả và hoàn cảnh sáng tác tác phẩm, thể thơ.

– GV phát câu hỏi cho các nhóm thảo luận xác định bố cục và phân tích cảm xúc của tác giả qua khổ thơ đầu.

– Gọi HS các nhóm trả lời và nhận xét kết quả của các nhóm.

– Hướng dẫn HS thảo luận suy nghĩ về ý thức trách nhiệm của bản thân.

– Hướng dẫn các nhóm luyện tập: Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về hai câu thơ đầu bài thơ.

* Hoạt động của các nhóm:

– Nhìn chung đây là cách học mới nên các nhóm còn lúng túng; kỹ năng quan sát của HS còn chậm.

– Nhóm 1, 3, 4 hoạt động hiệu quả hơn.

– Phần luyện tập: Nhóm 2 và 4 còn chậm; kỹ năng cảm thụ thơ và diễn đạt còn hạn chế.

– Kỹ năng dựng đoạn của HS còn rất hạn chế.

– Phần viết đoạn văn: Nhiều em còn quá chậm. Một số em còn lười, nhận thức chậm, kỹ năng trình bày yếu: Chung, Nghĩa.

2. GV dự giờ chia sẻ ý kiến:

a- Đồng chí …………………..:

– GV bình tĩnh, tự tin, trình bày bảng khoa học.

– Hoạt động của thầy và trò phối hợp nhịp nhàng.

– Một số em chưa tích cực tham gia thảo luận.

b- Đồng chí …………………………:

– Phần khởi động tốt.

– HS làm việc còn chậm, một số em chưa nhập cuộc, sự chuẩn bị bài của một số HS chưa tốt.

– Qua câu hỏi tích hợp kiến thức hiểu biết và rèn kỹ năng sống về ý thức trách nhiệm của HS: Kỹ năng trình bày còn hạn chế.

– GV nên cho HS ghi kết quả thảo luận vào phiếu, cho các nhóm nhận xét chéo kết quả của nhóm khác và bao quát HS trong cả lớp học.

– GV có thể đưa ra những hình thức khuyến khích động viên kịp thời để tạo không khí sôi nổi.

b- Đồng chí ………………………………:

  • Một số HS chưa thật sự chú ý vào bài học.
  • Phần luyện tập nên dành nhiều thời gian hơn.
  • GV nên đi xuống chỗ HS để uốn nắn và hướng dẫn HS làm việc.

3. Tổng hợp ý kiến của tổ trưởng CM:

* Ưu điểm

– Tác phong lên lớp bình tĩnh, tự tin.

– Hướng dẫn HS hình thành đầy đủ kiến thức quan trọng cần thiết và đã có sự kết hợp các phương pháp dạy học mới, lấy HS làm trung tâm,…

– Hiệu quả của SHCM đối với người dạy cách chọn phương pháp không gò bó, người dạy gần gũi học sinh hơn, HS được làm việc nhiều hơn, qua đó rút ra nhiều kinh nghiệm hơn, học sinh cảm thấy gần gũi thầy, cô hơn.

– Qua giờ dạy giáo viên có nhiều phương án truyền thụ kiến thức cho học sinh, và có thể tạo điều kiện cho các em làm chủ kiến thức hơn.

*Tồn tại: – Kỹ năng cảm thụ của HS còn rất hạn chế, việc đọc-hiểu và chuẩn bị bài ở nahf của các em chưa được tốt.

– Việc quan sát các đối tượng HS của Gv chưa được đều khắp.

* Rút kinh nghiệm:

– Yêu cầu HS chuẩn bị bài ở nhà một cách nghiêm túc.

– GV cần chú ý rèn cho HS kỹ năng diễn đạt.

4. Thảo luận về bước áp dụng cho thực tế dạy học hằng ngày:

– Gv nên chủ động điều chỉnh các hoạt động về thời gian và có những phương án xử lí linh hoạt các khâu lên lớp.

– Khi giảng dạy các kiến thức mới, văn bản mới GV cần chú ý các bước sau đây:

+ Phương pháp chung: Tự phát hiện – Tự giải quyết vấn đề – Tự chiếm lĩnh kiến thức.

+ Các bước cụ thể:

  • Bước 1: Làm nảy sinh nhu cầu nhận thức của HS (Làm xuất hiện vấn đề và tạo cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu vấn đề đó).
  • Bước 2: Tổ chức các hoạt động học tập (theo cá nhân, theo nhóm hay cả lớp)
  • Bước 3: Hướng dẫn học sinh trình bày ý kiến trước nhóm, trước lớp.
  • Bước 4: Hướng dẫn học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung.
  • Bước 5: Giáo viên hệ thống, kết luận vấn đề, hướng dẫn học sinh trình bày (Giáo viên chốt lại các vấn đề quan trọng).
  • Bước 6: Tổ chức cho học sinh luyện tập, thực hành, rèn các kĩ năng.

Biên bản cuộc họp Thảo luận suy ngẫm về giờ dạy thực nghiệm sinh hoạt CM theo NCBH kết thúc vào ………..giờ …….ngày …..tháng ……năm 2021.

>>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn chi tiết sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học rất cần thiết đối với các thầy cô. Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học gồm 3 phần: Biên bản sinh hoạt triển khai kế hoạch; Biên bản tổ chức dạy minh họa và dự giờ; Biên bản sinh hoạt thảo luận rút kinh nghiệm, tổng kết. Như vậy, taman.edu.vn đã giới thiệu tới các bạn các thông tin chi tiết về Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, Hướng dẫn cách làm biên bản và các thông tin liên quan về sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, các thông tin giúp cho giáo viên có thể xây dựng chuyên môn tốt hơn và đạt hiệu quả cao hơn trong sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

Trên đây là nội dung chi tiết của Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học được chia làm 3 lần. Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn triển khai kế hoạch, chuẩn bị bài giảng minh họa, thảo luận rút kinh nghiệm. Với các mẫu biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn hay nhất, thầy cô có thể tham khảo về việc soạn bài, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đây chính là toàn bộ thông tin về biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Cũng như cách để bạn có một biên bản sinh hoạt hoàn hảo, thực tế nhất. Hy vọng rằng, taman.edu.vn đã có thể giúp bạn tự tạo cho bản thân một biên bản sinh hoạt, phù hợp nhất, và có thể áp dụng vào trong việc giảng dạy của chính mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *