Mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế 2021

Mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế 2021 là mẫu được sử dụng khi 1 trong hai 2 bên có hợp tác kinh tế với nhau trong hợp đồng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế là gì?

Mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế là mẫu được lập ra để thể hiện việc đơn phương của một bên về việc thông báo cho bên còn lại của hợp đồng để chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa hai bên, đồng thời xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng.

Mẫu gồm các thông tin:  Thông tin các bên hợp đồng, nội dung thông báo, lý do chấm dứt hợp đồng trong đó nêu cụ thể hành vi vi phạm hợp đồng…………

2. Mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế

Mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

………………, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

(V/v: Chấm dứt hợp đồng ………..)

Kính gửi:

 • Sinh năm : ……………………………………………………………….
 • CMND số : ……… cấp ngày ……. tại tỉnh …………………………….
 • Địa chỉ ĐKHK thường trú: ………………………………………………….
 • Số điện thoại: ……………………………………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………..

 • Sinh năm : ……………………………………………………………….
 • CMND số : ……………………………………………………………….
 • Địa chỉ ĐKHK thườngtrú: ………………………………………………….
 • Số điện thoại: ……………………………………………………………….

Nếu là tổ chức thì thể hiện các thông tin về: Trụ sở, Văn phòng giao dịch, MST, Điện thoại, Đại diện công ty, Chức vụ của người đại diện.

NỘI DUNG THÔNG BÁO:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Vì những lý do trên, yêu cầu ……………. thực hiện bồi thường (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, tôi gửi thông báo này về việc Chấm dứt hợp đồng …………. đến ……………. để anh/chị biết và thực hiện đúng nội dung trong Hợp đồng đã ký ngày …/…/…. và các quy định của pháp luật.

NGƯỜI LẬP VĂN BẢN

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Thủ tục thông báo chấm dứt hợp đồng

Chấm dứt hợp đồng có thể hiểu là kết thúc việc thực hiện hợp đồng, làm cho quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng ngừng hẳn lại.

 • Khi có một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng (vi phạm nghĩa vụ) thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Theo đó khi chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo để bên còn lại được biết.
 • Khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì hợp đồng bị coi là chấm dứt kể từ thời điểm bên vi phạm nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng từ bên bị vi phạm.
 • Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng đúng quy định thì các bên không còn bị ràng buộc trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thỏa thuận theo hợp đồng nữa.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *