Giáo Dục

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Life in the countryside

Trong bài học Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the Countryside, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các dạng so sánh của tính từ và trạng từ như so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh hơn nhất, so sánh kép, so sánh kém & so sánh bội và các chú ý liên quan. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit dưới đây.

I – Phân biệt tính từ ngắn – tính từ dài, trạng từ ngắn – trạng từ dài

1. Phân biệt tính từ ngắn & tính từ dài:

Tính từ ngắn (Short adjectives)

(Ký hiệu trong bài này là: S-adj)

– Là tính từ có một âm tiết

Ví dụ:

– red, long, short, hard,….

Tính từ dài (Long adjectives)

(Ký hiệu trong bài này là: L-adj)

– Là tính từ có từ 2 âm tiết trở lên

Ví dụ:

– beautiful, friendly, humorous, ….

2. Trạng từ ngắn & Trạng từ dài:

Trạng từ ngắn (Short adverbs)

(Ký hiệu trong bài này là: S-adv)

– Là trạng từ có một âm tiết

Ví dụ:

– hard, fast, near, far, right, wrong, …

Trạng từ dài (Long adverbs)

(Ký hiệu trong bài này là: L-adv)

– Là trạng từ có 2 âm tiết trở lên.

Ví dụ:

– quickly, interestingly, tiredly, …

II – So sánh bằng với tính từ và trạng từ

1. So sánh bằng với tính từ và trạng từ:

Cấu trúc:

S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + auxiliary V

S1 + V + as + adj/ adv + as + O/ N/ pronoun

Ví dụ:

– She is as tall as I am = She is as tall as me. (Cô ấy cao bằng tôi.)

– He runs as quickly as I do = He runs as quickly as me. (Anh ấy chạy nhanh như tôi.)

– Your dress is as long as my dress = Your dress is as long as mine. (Váy của bạn dài bằng váy của tôi.)

III – So sánh hơn với tính từ và trạng từ

* So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó: S-adj-er: là tính từ ngắn thêm đuôi “er”

S-adv-er: là trạng từ ngắn thêm đuôi “er”

S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)

S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1)

Axiliary V: trợ động từ

O (object): tân ngữ

N (noun): danh từ

Pronoun: đại từ

Ví dụ:

– This book is thicker than that one. (Cuốn sách này dày hơn cuốn sách kia.)

– They work harder than I do. = They work harder than me. (Họ làm việc chăm chỉ hơn tôi.)

* So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó: L-adj: tính từ dài

L-adv: trạng từ dài

Ví dụ:

– He is more intelligent than I am. = He is more intelligent than me. (Anh ấy thông minh hơn tôi.)

– My friend did the test more carefully than I did. = My friend did the test more carefully than me. (Bạn tôi làm bài kiểm tra cẩn thận hơn tôi.)

IV – So sánh hơn nhất đối với tính từ và trạng từ

+ So sánh hơn nhất đối với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

Cấu trúc:

S + V + the + S-adj-est/ S-adv-est

Ví dụ:

– It is the darkest time in my life. (Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.)

– He runs the fastest in my class. (Anh ấy chạy nhanh nhất lớp tôi.)

+ So sánh hơn nhất đối với tính từ dài và trạng từ dài:

Cấu trúc:

S + V + the + most + L-adj/ L-adv

Ví dụ:

– She is the most beautiful girl I’ve ever met. (Cô ấy là cô gái xinh nhất mà tôi từng gặp.)

– He drives the most carelessly among us. (Anh ấy ấy lái xe ẩu nhất trong số chúng tôi.)

V – Một số lưu ý đặc biệt

+ Một số tính từ có 2 âm tiết nhưng có tận cùng là “y, le, ow, er” khi sử dụng ở so sánh hơn hay so sánh hơn nhất nó áp dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

Tính từ So sánh hơn So sánh hơn nhất

Happy -> happier -> the happiest

Simple -> simpler -> the simplest

Narrow -> narrower -> the narrowest

Clever -> cleverer -> the cleverest

Ví dụ:

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là một tính từ có 2 âm tiết nhưng khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

+ Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất.

Tính từ/ Trạng từ So sánh hơn So sánh hơn nhất

Good/ well -> better -> the best

Bad/ badly -> worse -> the worst

Much/ many -> more -> the most

a little/ little -> less -> the least

far -> farther/ further -> the farthest/ furthest

VI – Cấu trúc So sánh kép

1. Cấu trúc so sánh “….càng ngày càng …”

* Đối với tính từ ngắn và trạng từ ngắn

S-adj-er/ S-adv-er and S-adj-er/ S-adv-er

Ví dụ:

– My sister is taller and taller. (Em gái tôi càng ngày càng cao.)

– He works harder and harder. (Anh ấy làm việc càng ngày càng chăm chỉ.)

* Đối với tính từ dài và trạng từ dài

More and more + L-adj/ L-adv

Ví dụ:

– The film is more and more interesting. (Bộ phim càng ngày càng thú vị.)

– He ran more and more slowly at the end of the race. (Anh ấy chạy càng ngày càng chậm ở phần cuối cuộc đua.)

2. Cấu trúc so sánh “càng …. càng…”

* Đối với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

The + S-adj-er/ S-adv-er + S + V, the + S-adj-er/ S-adv-er + S + V

Ví dụ:

– The cooler it is, the better I feel. (Trời càng mát mẻ, tôi càng cảm thấy dễ chịu).

– The harder he works, the higher salary he gets.

* Đối với tính từ dài và trạng từ dài

The + more + L-adj/ L-adv + S + V, the + more + L-adj/ L-adv + S + V

Ví dụ:

– The more carefully he studies, the more confident he feels. (Anh ấy càng học cẩn thận, anh ấy càng thấy tự tin.)

VII – Cấu trúc So sánh bội (Gấp bao nhiều lần)

Số lần (half/ twice/ three times/…) + many/much/ adj/ adv+ as + O/ N/ Pronoun

Ví dụ:

– She works twice as hard as me. (Cô ấy làm việc chăm chỉ gấp 2 lần tôi.)

– This road is three times as long as that one. (Con đường này dài gấp 3 lần con đường kia.)

VIII – So sánh kém trong tiếng Anh

So sánh hơn được dùng để so sánh giữa 2 người, sự việc, sự vật, hiện tượng.
a. So sánh kém hơn tính/trạng từ:

S + V + less + adj/adv + than + noun/pronoun

= S + V + not as + adj/adv + as + noun/pronoun

Ví dụ:

This book is less interesting than that book. (Quyển sách này ít thú vị hơn quyển kia.)

This book is not as interesting as that book. (Quyển sách này không hay bằng quyển kia.)

b. So sánh kém hơn danh từ:

Danh từ đếm được (Countable noun):

S + V + fewer + plural noun + than + noun/pronoun

Ví dụ:

I bought fewer cakes than my sister. (Tôi đã mua ít bánh hơn chị gái tôi.)

Danh từ không đếm được (Uncountable noun):

S + V + less + uncountable noun + than + noun/pronoun/ clause

Ví dụ:

I have less spare time than Hoa. (Tôi có ít thời gian rảnh hơn Hoa.)

Download Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp Unit 2 lớp 8 tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Life in the Countryside. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button