Giáo Dục

Ngữ pháp Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home

Nằm trong bộ Ngữ pháp tiếng Anh 6 i-Learn Smart World năm 2021 – 2022, Ngữ pháp tiếng Anh unit 1 lớp 6 Home dưới đây do website.com tổng hợp và đăng tải. Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 1 Home sách i-Learn Smart World bao gồm tất cả những cấu trúc tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 1 SGK tiếng Anh 6 giúp các em ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh 6 theo từng Unit hiệu quả.

Tài liệu tiếng Anh 6 do website.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

I. Thì hiện tại đơn – The simple present

1. Cách dùng

– Thì hiện tại đơn được sử dụng để:

+ Nói về một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày: I always get up at 6.am

+ Nói về sự thật, chân lý hiển nhiên: The sun sets in the west

+ Nói về khả năng của ai đó: She plays basketball very well

2. Cấu tạo

+ Câu khẳng định

ST

Động từ to be

Động từ thường

Công thức

S + am/ is/ are+ N/ Adj

– I + am

– He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is

– You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are

S + V(s/es)

– I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V(nguyên thể)

– He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V(s/es)

Ví dụ

– He is a lawyer.

(Ông ấy là một luật sư)

– The watch is expensive.

(Chiếc đồng hồ rất đắt tiền)

– They are students.

(Họ là sinh viên)

– I often go to school by bus

(Tôi thỉnh thoảng đến trường bằng xe buýt)

– He usually gets up early.

(Anh ấy thường xuyên dạy sớm)

– She does homework every evening.

(Cô ấy làm bài về nhà mỗi tối)

– The Sun sets in the West.

(Mặt trời lặn ở hướng Tây)

– Với các từ có tận cùng là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” thì khi dùng với ngôi số ít, thêm đuôi “es”.

( go – go es ; do – do es ; watch – watch es ; fix – fix es , miss – miss es , wash – wash es )

– Với các từ có tận cùng là “y” thì khi dùng với ngôi số ít, bỏ “y” và thêm đuôi “ies” ( copy – cop ies ; study – stud ies )

-Với các từ còn lại, thêm đuôi “s”. ( see – see s ; play – play s ,… )

– Câu phủ định

Động từ “to be”

Động từ chỉ hành động

Công thức

S + am/are/is + not +N/ Adj

S + do/ does + not + V(nguyên thể)

(Trong đó: “do”, “does” là các trợ động từ.)

Chú ý

(Viết tắt)

is not = isn’t

are not = aren’t

do not = don’t

does not = doesn’t

Ví dụ

– I am not a teacher.

(Tôi không phải là một giáo viên.)

– He is not (isn’t) a lawyer.

(Ông ấy không phải là một luật sư)

(Chiếc đồng hồ không đắt tiền)

They are not (aren’t) students.

(Họ không phải là sinh viên)

I do not (don’t) often go to school by bus

(Tôi không thường xuyên đến trường bằng xe buýt)

He does not (doesn’t) usually get up early.

(Anh ấy không thường xuyên dạy sớm)

– The Sun does not (doesn’t) set in the South.

(Mặt trời không lặn ở hướng Nam)

– Đối với câu phủ định, phần động từ thường, các bạn rất hay mắc phải lỗi thêm “s” hoặc “es” đằng sau động từ . Các bạn chú ý:

Chủ ngữ + don’t/ doesn’t + V (nguyên thể – không chia)

? Câu nghi vấn

Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)

Động từ to “be”

Động từ chỉ hành động

Công thức

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?

A: – Yes, S + am/ are/ is.

– No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Q: Do/ Does (not) + S + V (nguyên thể)?

A: – Yes, S + do/ does.

– No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ

Q: Are you a engineer?

(Bạn có phải là kỹ sư không?

A: Yes, I am . (Đúng vậy)

No, I am not . (Không phải)

Q: Does she go to work by taxi?

(Cô ấy đi làm bằng taxi phải không?)

A: Yes, she does . (Có)

No, she doesn’t . (Không)

Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-

Động từ to “be”

Động từ chỉ hành động

Công thức

Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj?

Wh- + do/ does (not) + S + V (nguyên thể)…?

Ví dụ

– Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

– Who are they? (Họ là ai?)

– Where do you come from?

(Bạn đến từ đâu?)

– What do you do? (Bạn làm nghề gì?)

Trên đây là Cấu trúc tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World Unit 1 Home đầy đủ nhất. Bên cạnh đó, website.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Lý thuyết – Bài tập Unit 1 lớp 6 Home SGK i-Learn Smart World khác như:

Từ mới tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World Unit 1 Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button