Giáo Dục

Ngữ pháp unit 2 lớp 6 Monkeys are amazing!

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Monkeys are amazing!

Nằm trong bô Ngữ pháp tiếng Anh 6 Cánh diều theo từng Unit, Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 2 Monkeys are amazing! dưới đây do website.com cập nhật. Ngữ pháp Unit 2 tiếng Anh 6 Explore English bao gồm những cấu trúc tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 2 Monkeys are amazing! giúp các em tổng hợp kiến thức hiệu quả.

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh bộ Cánh diều lớp 6 do website.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức. 

I. Cấu trúc so sánh hơn với tính từ – Comparatives

– So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay nhiều đồ vật/ con vật/ người với nhau.

1. Tính từ ngắn & tính từ dài trong tiếng Anh 6

1.1. Tính từ ngắn

Tính từ ngắn trong tiếng Anh là tính từ có 1 âm tiết, hoặc 2 âm tiết nhưng chữ cái cuối cùng của âm tiết thứ hai có kết thúc là –y, –le,–ow, –er, và –et.

1.2. Tính từ dài

Tính từ dài trong tiếng Anh là tính từ có 2 âm tiết trở lên và bỏ qua các trường hợp đặc biệt 2 âm tiết trên đó.

2. Dạng so sánh hơn của Tính từ ngắn/ Tính từ dài trong tiếng Anh

2.1. Tính từ ngắn. 

– Thêm đuôi ER vào tính từ để hình thành dạng so sánh hơn.

Ví dụ: Tall – Taller

Short – Shorter

High – Higher

– Thêm đuôi R nếu tính từ kết thúc tận cùng bằng nguyên âm – E

Ví dụ: Closer – Closer

– Nếu tính từ kết thúc bằng “Y” thì trong câu so sánh ta bỏ “y” để thêm -IER

Ví dụ: Happy – happier

Early – Earlier

– Nếu tính từ kết thúc bằng nguyên âm + phụ âm thì cần gấp đôi phụ âm đó rồi mới thêm –ER

Ví dụ: Big – Bigger

– Nếu Tính từ/ Trạng từ kết thúc bằng ow, er thì thêm đuôi _ER 

Ví dụ: Narrow – Narrower

Clever – Cleverer

Ngoại lệ: guilty, eager

2.2. Tính từ dài

– Thêm MORE trước tính từ dài

Ví dụ: Intelligent – more intelligent

2.3. Các trường hợp đặc biệt. 

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng cách)

Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)

Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

3. Cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Anh

Cấu trúc chung

S1 + be/ V + adj_er/ more adj + than + S2 (+ be/ Aux.v)

Ví dụ:

– This book is thicker than that one.

– He is more intelligent than I am

Trên đây là Ngữ pháp Unit 2 tiếng Anh lớp 6 Cánh diều Monkey are amazing!. Bên cạnh đó, website.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh Unit 2 sách Explore English 6 khác nhau như:

Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 6 Explore English

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button