Ôn tập kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 – Đề 1 Online


Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 – Đề 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 5 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi taman.edu.vn; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Tải đề tại: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 – Đề 1 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 5, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

 • Question 1: Choose the word that has the different main stress
 • Question 2: Choose the word that has the different main stress
 • Question 3: Choose the word that has the different main stress
 • Question 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest
 • Question 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest
 • Question 6: Is there _______ else you want?
 • Question 7: Oranges, bananas and apples are ________.
 • Question 8: How often do you go to the music club? – _____________ a week
 • Question 9: What would Tony like to be ________?
 • Question 10: She has a pain in her back. – She has __________.
 • Question 11: Don’t play with ____________!
 • Question 12: Why shouldn’t I ________ the stairs? – Because you may break your arm.
 • Question 13: My father ________ in the forest because he _______ sports
 • Question 14: Look at the picture and write
  Question 14: Look at the picture and write

  architect

 • Question 15: Look at the picture and write
  Question 15: Look at the picture and write

  singer

 • Question 16 – 20: Read and complete

  look

  future

  would

  teacher

  architect

  Hello, I’m Sue. I have some close friends. We have different dreams about your (16) ________. Bill would like to be an English (17) __________. He (18) _________ like to teach children interesting English songs and chants. Jane and Sam would like to be doctors because they would like to (19) ________ after children’s health. I would like to be an (20) _________ because I would like to build towers. We want our dreams to be true one day.

  16. future 17. teacher 18. would 19. look 20. architect

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *