Giáo Dục

Phép trừ và phép chia

Chuyên đề Toán học lớp 6: Phép trừ và phép chia được website sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết

1. Phép trừ hai số tự nhiên

Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì ta có phép trừ a – b = x.

Trong đó: a là số bị trừ, b là số trừ, x là hiệu.

Tổng quát: (số vị trừ) – (số trừ) = hiệu.

Chú ý: Điều kiện để thực hiện phép trừ là số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ.

Ví dụ:

+ a – 0 = a

+ 5 – 3 = 2

+ a – a = 0

+ 13 – 2 = 11

2. Phép chia hết và phép chia có dư

Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0 nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết là a : b = x.

(số bị chia) : (số chia) = thương.

Tổng quát: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0 ta luôn tìm được hái ố tự nhiên là q và r duy nhất sao cho:

a = b.q + r trong đó 0 ≤ r < b

+ Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết.

+ Nếu r ≠ 0 thì ta có phép chia có dư

Ví dụ:

+ 6 : 3 = 2

+ 13 = 5.2 + 3

+ 12 : 4 = 3

+ 5 = 4.1 + 1

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Phép tính x – 5 thực hiện được khi

A. x < 5 B. x ≥ 5 C. x < 4 D. x = 3

Phép tính a – b thực hiện được khi a ≥ b

Phép tính x – 5 thực hiện được khi x ≥ 5

Chọn đáp án B.

Câu 2. Cho phép tính 231 – 87. Chọn kết luận đúng?

A. 231 là số trừ B. 87 là số bị trừ

C. 231 là số bị trừ D. 87 là hiệu

Trong phép trừ 231 – 87 có 231 là số bị trừ và 87 là số bị trừ

Chọn đáp án C.

Câu 3. Cho phép chia x:3 = 6, khi đó thương của phép chia là?

A. x B. 3 C. 6 D. 18

Trong phép chia x:3 = 6 có x là số bị chia, 3 là số chia và 6 là thương

Chọn đáp án C.

Câu 4. Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 3 là?

A. 3k (k ∈ N) B. 5k + 3 (k ∈ N) C. 3k + 1 (k ∈ N) D. 3k + 2 (k ∈ N)

Số hạng chia hết cho a có dạng x = a.k (k ∈ N)

Do đó số hạng chia hết cho 3 có dạng x = 3k (k ∈ N)

Chọn đáp án A.

Câu 5. Dạng tổng quát của số tự nhiên chia cho 5 dư 2 là?

A. 2k + 5 (k ∈ N) B. 5k (k ∈ N)

C. 5k + 2 (k ∈ N) D. 5k + 4 (k ∈ N)

Số tự nhiên a chia cho b được thương là q và số dư là r có dạng tổng quát là a = bq + r

Dạng tổng quát có số tự nhiên chia cho 5 dư 2 là 5k + 2 (k ∈ N)

Chọn đáp án C.

Câu 6. Tính nhanh 49.15 – 49.5 được kết quả là

A. 490 B. 49 C. 59 D. 4900

Ta có: 49.15 – 49.5 = 49.(15 – 5)

= 49.10 = 490

Chọn đáp án A.

Câu 7. Kết quả của phép tính 12.100 + 100.36 – 100.19 là?

A. 29000 B. 3800 C. 290 D. 2900

Ta có: 12.100 + 100.36 – 100.19 = 100(12 + 36 – 19)

= 100.29 = 2900

Chọn đáp án D.

Câu 8. Tính (368 + 764) – (363 + 759)

A. 10 B. 5 C. 20 D. 15

Ta có: (368 + 764) – (363 + 759) = (368 – 363) + (764 – 759)

= 5 + 5 = 10

Chọn đáp án A.

Câu 9. Thực hiện phép tính (56.35 + 56.18):53 ta được kết quả

A. 12 B. 28 C. 53 D. 56

Ta có: (56.35 + 56.18):53 = [56.(35 + 18)]:53

= 56.53:53 = 56

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Câu 1. Kết quả của phép tính (158.129 – 158.39):180 có chữ số tận cùng là?

Đáp án

Ta có: (158.129 – 158.39):180 = [158.(129 – 39)]:180

= 158.90:180 = 158:2 = 79

Do đó kết quả có chữ số tận cùng là 9

Câu 2.

a. Kết quả của phép tính 90 – 85 + 80 – 75 + 70 – 65 + 60 – 55 + 50 – 45 là?

b. Tìm số tự nhiên x biết rằng x – 50:25 = 8

Đáp án

a. Ta có: 90 – 85 + 80 – 75 + 70 – 65 + 60 – 55 + 50 – 45

= (90 – 85) + (80 – 75) + (70 – 65) + (60 – 55) + (50 – 45))

= 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

b. Ta có: x – 50:25 = 8

⇔ x – 2 = 8

⇔ x = 8 + 2

⇔ x = 10

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 6: Phép trừ và phép chia. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 6, Giải bài tập Toán lớp 6, Giải SBT Toán 6, Giải VBT Toán lớp 6 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button