Tài Liệu

Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn được mở đầu bằng thông tin về sinh viên thực tập, bao gồm họ và tên sinh viên, thông tin lớp, khóa, khoa và trường trực thuộc. Tiếp theo là thời hạn và địa điểm mà sinh viên vừa hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp. Nội dung chi tiết của mẫu phiếu nhận xét này mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

Phần nội dung chính của phiếu nhận xét, giáo viên sẽ đưa ra các nhận xét và đánh giá về quá trình thực tập của sinh viên, bao gồm kết quả tại đơn vị thực tập, việc thực hiện báo cáo thực tập và đánh giá chung. Cuối cùng là phần cho điểm thực tập tốt nghiệp dựa trên các đánh giá chi tiết ở trên.

Mẫu phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn như sau:


Mẫu phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập/tốt nghiệp

Nội dung cụ thể của Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn được trình bày cụ thể dưới đây, mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên:……………………………………………………………………………………………………………

Lớp:…………… Khoa:………………… Khóa:…………………. Trực thuộc trường………………………………..

Trong thời gian từ ngày……….tháng………..năm…………đến ngày………..tháng………..năm……………

Tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau quá trình thực tập của sinh viên, giáo viên hướng dẫn nhận xét, đánh giá như sau:

1. Đánh giá quá trình thực tập tại đơn vị thực tập:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thực hiện báo cáo thực tập:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá chung sau khi thực tập:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kết quả sau khi thực tập:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điểm đánh giá về thực hiện báo cáo thực tập: ……/10.

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….năm………..
Giáo viên hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button